پرسش و پاسخ مبحث مالیات

پرسش و پاسخ مبحث پایـه

پرسش و پاسخ مبحث حقوق ودستمزد

پرسش و پاسخ مبحث سامانه مودیان

 1. مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی رسیدگی به اظهارنامه تفاوت دارند.

  در قوانین مالیات عملکرد اگر مودی مالیاتی از ارائه اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نماید، یا مواردی را کتمان کرده باشد و بعد از مهلت مقرر شواهدی از مودی به دارایی برسد که تا به حال از جانب مودی ارائه نشده باشد ممیز مالیاتی می تواند از متمم مالیاتی استفاده کند. ممیز مالیاتی از زمان ارائه اظهارنامه تا پنج سال حق بررسی شواهد و مدارک جدید را دارا می باشد و می تواند بر اساس مدارک جدید مالیات جدید به همراه جرائمی که بابت کتمان درآمد تعلق می گیرد را از مودی دریافت کند و بعد از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلقه مربوط به شواهد جدید قابل مطالبه نخواهد بود.

  در قوانین مالیات بر ارزش افزوده چنین محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان ممیز مالیاتی مدارک جدیدی از مودی دریافت کند می تواند رسیدگی را انجام بدهد و مالیات و جرائم را مطالبه کند.

  مودی مالیاتی، مکلف است تا ده سال مدارک را نگهداری و در صورت درخواست ممیز آنها را ارائه دهد.

 1. در صورتي که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد
 2. عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالی در دفاتر به شرط احراز
 3. تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها
 4. ثبت تمام يا قسمتی از يک فعاليت بين سطرها
 5. ثبت تمام يا قسمتی از يک فعاليت بين حاشيه ها
 6. تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
 7. جای سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه
 8. محو کردن مندرجات دفاتر با وسايل شيميايی
 9. بستانکار شدن حسابهاي بانکي و نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها و دريافت و پرداخت
 10. عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته
همانطور که می دانیم و همواره گفته می شود مالیات بر فعالیت و در نتیجه《 درآمد 》 می باشد و شرکت هایی که فاقد فعالیت هستند می بایست اظهارنامه مربوط به عملکرد سال مالی خود را سفید و به صورت نانویس ارسال نمایند و یا پس از پایان سال مالی کتباً عدم فعالیت مالی و پولی خود را اعلام دارند فلذا طبیعتاً و در صورت عدم وصول اطلاعات مبنی بر خرید و فروش، اقدامی برای تعیین درآمد و مالیات برای این دسته از شرکت ها صورت نخواهد پذیرفت
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری به دو روش انجام می گیرد; روش درصد پیشرفت کار و روش کار تکمیل شده
۱- روش درصد پیشرفت کار:
در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی می شود.
در این روش، شناسایی سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیت هایی که در طول دوره اجرای طرح تایید خواهد شد انجام می گیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیت های تایید شده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت و حساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیت های پیشرفت کارها) ثبت می شود.
حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه می شود. بنابراین، مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سود ناخالص) گزارش می گردد.
حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورت های مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر و نتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش می شود.
** منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این است که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری را پذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هر ماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخ های مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار (فروش) به تدریج واقع می شود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.
** مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله می شود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام می گیرد. اما در مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهد داشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.
۲- روش کار تکمیل شده :
در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی می شود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیت های تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت می شود اما شناسایی سود تا زمانی که پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.
** مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سود پیمان زمانی تعیین می شود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل می رسد.
** اشکال اساسی روش کار تکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش می شود میزان کار انجام شده طی آن دوره را بر روی پیمان ها منعکس نمی کند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش می شود و سودی که به سهامداران تعلق می گیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.
  انتخاب روش:
طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر، روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت.
١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.
٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت در قرارداد مشخص شده باشد.
٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.
٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.
_ روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:
١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.
۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد.
٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.
 1. اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است: باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید…
  متاسفانه عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ها و یا صاحبان مشاغل (و حتی حسابداران عزیز) از این موضوع، موجبات متحمل شدن ضرر و زیان های زیادی را برای ایشان ایجاد می نماید.
  در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:
  ۱-  ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم : ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
  یعنی: سازمان امور مالیاتی بصورت ماهانه آمار شرکت های ثبت شده را دارد.
  حال باید توجه داشت : از زمان ثبت، تا هر زمانیکه شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه ای کتبی (در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء) به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود.
  ۲-   صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  ایشان  نیز می بایست عدم فعالیت خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.
  ۳-  پلمپ دفاتر قانونی از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد؛ یعنی بابت هر سال مالی (حتی در صورت نداشتن فعالیت)، می بایست دفاتر قانونی پلمپ گردد.
  ۴-   تسلیم اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده (بصورت صفر) نیز می بایست صورت گیرد.
  ۵-  در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است.
  ۶-   حساب بانکی شرکت در دوره ”عدم فعالیت” نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.
  ۷-   اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است و نمی توان برای آینده این کار را انجام دهد
 1. یکی از مشکلاتی که در کسب و کار‌ها بین کارگر و کارفرما اتفاق می‌افتند؛ این است که در قرارداد کار اولیه کارفرما قید می‌کند که کارگرمی تواند در هر ماه از سه روز یا ۷ روز مرخصی استعلاجی استفاده کند.

  ** در قرارداد کار قید می‌شود استفاده از مرخصی استعلاجی بیش از مدت زمان تعیین شده موجب اخراج و تعدیل کارگر می‌شود، چنین موضوعی اگر در قراردادکار قید شود و کارگر نیز توافق کند، غیر قانونی است.
  **اگر به واسطه مرخصی استعلاجی کارگر اخراج شود، او می‌تواند بازگشت به کار بگیرد و با حکم قضایی بر سرکار خود برگردد.

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

_ صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی
 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است: باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید…

متاسفانه عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ها و یا صاحبان مشاغل (و حتی حسابداران عزیز) از این موضوع، موجبات متحمل شدن ضرر و زیان های زیادی را برای ایشان ایجاد می نماید.
در این خصوص توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:
۱-  ماده ۱۸۴ قانون مالیات های مستقیم : ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
یعنی: سازمان امور مالیاتی بصورت ماهانه آمار شرکت های ثبت شده را دارد.
حال باید توجه داشت : از زمان ثبت، تا هر زمانیکه شرکت فاقد فعالیت بود، مراتب باید طی نامه ای کتبی (در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء) به واحد مالیاتی مربوطه اطلاع داده شود.
۲-   صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  ایشان  نیز می بایست عدم فعالیت خود را کتباً به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.
۳-  پلمپ دفاتر قانونی از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد؛ یعنی بابت هر سال مالی (حتی در صورت نداشتن فعالیت)، می بایست دفاتر قانونی پلمپ گردد.
۴-   تسلیم اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده (بصورت صفر) نیز می بایست صورت گیرد.
۵-  در صورت خرید هرگونه اموال، اثاثیه و تجهیزات در سال مورد نظر، جزء خرید شرکت محسوب شده و قابل رهگیری است.
۶-   حساب بانکی شرکت در دوره ”عدم فعالیت” نباید هیچگونه تراکنشی داشته باشد.
۷-   اعلام عدم فعالیت نسبت به گذشته اثر دارد و قابل قبول است و نمی توان برای آینده این کار را انجام دهد.

حساب انتظامی حسابی است جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی (اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد) که جهت شفافیت هر چه بیشتر برخی رویدادهای مالی در گذشته ، حال یا آینده ایجاد شده اند .

مثال:
 نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در اینده را شفاف تر سازد .
 اساساً به همان دلیلی که قبلاً عرض کردم یعنی عدم بار مالی بر تراز عملکرد واحد تجاری ، به هیچ عنوان در متن ترازنامه قابل گزارش نیستند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء خواهند شد.
مثال:
اگرشرکت الف  چکی به عنوان تضمین به شرکت ب بدهد ثبت حسابداری برای دوشرکت به چه صورتی میباشد ویاسند مالکیت شرکت که دربانک دررهن گذاشته میشود ثبت ان برای بانک وبرای شرکت به چه صورتی است ؟
شركت الف:
حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی شركت نزد دیگران(معین)
طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی شركت نزد دیگران(معین)
شركت ب:
حسابهای انتظامی(كل)
اسناد تضمینی دیگران نزد شركت(معین)
طرف حسابهای انتظامی(كل)
طرف حسابهای انتظامی دیگران  نزد شركت(معین)

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

– ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
سود و زیان جاری * بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار
– بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :
ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار
مالیات پرداختنی * بستانکار
– هنگام پرداخت مالیات قطعی :
مالیات پرداختنی * بدهکار
بانک * بستانکار
– حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
مالیات پرداختنی * بدهکار
سود و زیان انباشته * بدهکار
بانک * بستانکار
– حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار

وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از:

۱- در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود.
۲- در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد.
۳- در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد.
۴- در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نامشهود تلقی شود.
  1. در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.
   _ هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
    رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
   بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.
   _ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
    در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ ماده ۲۴۷ از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۰این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده ۲۰۳) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.
    نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.
   _ شورای عالی مالیاتی
    هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.
   _ هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر
    این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
   لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.
  1. به استناد مفاد بند ب ماده  ۱۱ قانون ، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.
   از آنجایی که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات تلقی می‌شوند، لذا اینگونه مودیان مکلفند به هنگام صدور صورت وضعیت نسبت به درج و وصول مالیات و عوارض ذیل صورت وضعیت‌های صادره اقدام نمایند.
   بدیهی است در صورتی که صورت وضعیت‌‌های صادره، توسط کارفرما تعدیل، مالیات و عوارض متعلقه نیز متناسب با تعدیل انجام شده،تعدیل خواهد گردید.
  1. فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:
   ۱- کنترل سند حقوق و دستمزد
   ۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
   ۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
   ۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
   ۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
   ۶- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
   ۷- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
   ۸- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
   ۹- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
   ۱۰- کنترل حساب ذخیره مالیات
   ۱۱- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
   ۱۲- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
   ۱۳- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی
   ۱۴- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
   ۱۵- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
   ۱۶- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

رسیدگی ازطریق دفاتر:

 اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.
 رسیدگی ازطریق علی الراس :
اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند.رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.
  رددفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر
  درصورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.
نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.
 • تاخیر در پلمپ
 • تاخیرثبت وقایع مال
 • فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.
 • اسناد در امدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد.
دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند.
مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده را ارائه ننماید.
شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .
درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.

یک تک برگ است که مودیان پس از پرداخت بدهی مالیاتی خود و عبور از فیلترهای قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. منظور از مفاصاحساب ، مفاصاحساب صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی است. توضیح اینکه اکثر مفاصا حساب های صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفًا جهت ارائه به سازمان ها و نهادهای دیگر اعتبار دارد.

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی به شرح ذیل می باشد:

۱- کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش ، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد
۲- کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است
۳- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده
۴- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور
۵- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…
۶- کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چکهای بانکی شرکت یا فیشهای واریزی یا صورتحسابهای بانکی

شرکتهایی که ثبت قانونی شده و هیچ گونه مراوده مالی و تجاری نداشته و گردش مالی آنها صفر باشد و هیچگونه نقل و انتقال مالی و تجاری هم به نام صاحبان شرکت در طول سال انجام نگرفته باشد اصلاحا در قانون شرکت غیر فعال نامیده میشوند .

این شرکتها اگر قوانین مربوط به شرکت های غیر فعال را به طور کامل رعایت کنند مالیاتی به انها تعلق نمیگیرد .
شرکت های غیر فعال باید چه مورادی را رعایت کنند ؟
–     هیچگونه مراوده مالی به نام صاحبان شرکت ثبت نشود و گردش مالی شرکت صفر باشد .
–    حوزه مالیاتی مربوط به شرکت را پیدا کرده و در آن تشکیل پرونده دهند .
–    عدم فعالیت شرکت در بازه مشخص و دقیق به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال شود .
–    دفاتر قانونی پلمپ شده به صورت کاملا سفید به سازمان امور مالیاتی تحویل گردد .
–    اظهار نامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به صورت سفید تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.
–    عدم ارائه هر یک از موارد اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به معنی کتمان فعالیت های مالی بوده و مشمول جریمه می گردد .
–    هیچگونه فاکتور خرید یا فروشی در تاریخ مقرر به نام شرکت یا صاحبان آن صادر نشده باشد .
–    اگر برای شرکت تجهیزات ، ماشین الات ، ابزار و وسایل خریداری شده باشد جز سرمایه گذاری و فعالیت شرکت محسوب شده و مشمول مالیات می گردد .
–    در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال میشود باید مواردی چون نام شرکت ، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید گردیده و به مهر و امضا مدیر عامل شرکت هم برسد .
–    کد اقتصادی شرکت باید تعیین شده باشد و این موضوع ربطی به عدم فعالیت آن ندارد با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص میشود و تمام اسناد به همان حوزه مالیاتی باید ارسال گردد .
–    مدیر عامل شرکت اعلام عدم فعالیت آن را باید در پایان سال مالی به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند .
–    اعلام عدم فعالیت در هر سال باید تکرار شده و اعلام عدم فعالیت در سال جاری به معنی عدم فعالیت در سال آینده نخواهد بود .
–    افراد حقوقی در روند مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی تفاوتی ندارند و باید همه مراحل آن را شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تعیین حوزه مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده و ارائه نامه کتبی عدم فعالیت را رعایت نمایند .
–    در صورتی که قصد ندارید تحت عنوان شرکت فعالیت نمایید بهتر است اقدام به انحلال شرکت کرده و انحلال آن را به صورت رسمی اعلام نمایید

_ %١٠ ماليات ماده ٨٦ ق م م در صورت مشاور بودن پيمانكار در صورتی که شخص حقیقی باشد.

_ ۵% سپرده حق بیمه
_ ۱۰% سپرده حسن انجام کار
شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود .
 نکته : طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید :
_ قسط آخرقرارداد پیمانکار و ۵% سپرده حق بیمه  را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.
_  کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده ، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند.
_ قراردادهای پیمانکاری اگر بعنوان مشاور باشه طبق ماده ۸۶ ق.م.م ۱۰% مالیات بهش تعلق میگیره ولی اگر عمرانی باشه مالیات بهش تعلق نمیگیره.
فقط ارزش افزوده را باید کنترل کنید

_ برابرماده_۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی می توانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای ” قطعی ” هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند .

_ حالا اگر این مهلت یک ماهه گذشته باشد و مودی یا … اعتراضی نکرده باشد و یا پس از این یک ماه مدارکی به دست آید که میتواند نتیجه رای را به نفع خود تغییر داد اکنون چه باید کرد؟
_ در پاسخ به ماده ۲۵۱ مکرر اشاره می کنیم؛ این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته اید و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی شده را دارید.
_ راه حل این است که درخواست را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید .
_ وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.
_ رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد و جای هیچگونه اعتراض و بررسی دیگری در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.

_ نرخ مالیات اشخاص حقیقی

-️ تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%
– نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%
– نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%
 کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهند بود
_ نرخ مالیات اشخاص حقوقی (شرکتها)
از درآمد مشمول مالیات و بدون توجه به مبلغ به نرخ ۲۵%  مالیات مطالبه میشود.

نظردفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل

بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۶/ص/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت دراجرای مقررات تبصره۹ماده ۵۳ قانون مالیاتهامصوب ۱۳۶۶واصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره، مبلغی بصورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده میشود (همان مبلغی که دراصطلاح تحت عنوان”رهن”درقراردادهای اجاره بصورت”رهن کامل”یا”رهن واجاره” بکار میرود )، به آگاهی می رساند:
با عنایت به مقررات تبصره۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده، که اشخاص موضوع این تبصره رامکلف به کسرمالیات براجاره ازمال الاجاره پرداختینموده است ونیزمفادجز ج بند۲بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره۹ماده ۵۳ مذکور، در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط بایدمبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند … همچنین اگر ملک، بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره)-رهن کامل- واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد.
بنابراین اشخاص موضوع تبصره ۹ماده ۵۳ قانون مالیاتها، تکلیفی در خصوص کسر مالیات براجاره نسبت بمبالغی که بصورت قرض الحسنه (ودیعه) به مالک پرداخت نموده اند (مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل) ندارند.
شایان ذکراست پیرواصلاحیه اخیرقانون مالیاتها مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ این موضوع در تبصره (۱) ماده ۵۴ اصلاحی، تصریح گردیده است که موجب تبصره موصوف “در صورتی که مستأجر جز مشمولین تبصره۹ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجرملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

_ جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت از فروش چاپ شود.

_ صدور صورتحساب برگشت ازفروش مختص کالاهاست وبرای خدمات برگشت از فروش نیست.
_ شماره فاکتوربرگشت ازفروش هرسال ادامه شماره سریال سال قبل باشد.
_ تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت از فروشها روی یکی ازنسخه ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت و ضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.
 1. تنظيم اسناد حسابداري و مدارك لازم جهت تنظيم دفـاتر و ا ظهارنامـه ماليـات بـر ارزش افزوده
 2. فاكتورها، رسيدها و صورتحسابهاي فروش
 3. فاكتورهاي خريد كالاها و خدمات
 4. فاكتورهاي هزينه هاي جاري
 5. اسناد واردات و صادرات
 6. گواهي هاي گمرك جهت واردات و صادرات
 7. مكاتبات تجاري
 8. صورت حسابهاي بانكي
 9. گواهي هاي تخفيف قيمتها و هرگونه سندي كه دال بر تغيير در فرآينـد معاملـه و شـرايط آن باشد .
 10. ساير اسناد لازم از قبيل تأييد هي هاي مراجع ذيصلاح
تذكر : طبق ماده ۳۴ قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده : مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قـانون مكلفنـد از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ، ماشينهاي صـندوق و يـا سـاير وسـايل و روشـهاي نگهداري حساب كه سازما ن امور مالياتي كشور تعيين مي كند، استفاده نمايند. مـدارك مـذكور بايستي تا مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهـداري و در صـورت مراجعـه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم کرده باشند، واحد مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را تعیین و برگ تشخیص مربوط را ظرف همین مدت صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر به شخص حقوقی ابلاغ نماید.
در صورتی که برگ تشخیص در مهلت مقرر صادر نشود و یا ظرف مدت تعیین شده ابلاغ نگردد اظهارنامه مالیاتی قطعی و همان سود یا زیان ابرازی در اظهارنامه ملاک عمل خواهد بود.
نکته: در صورتی که پرونده مالیاتی موءدی به هیات موضوع بند(۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله گردد، دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می شود.
در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه  و حساب سود و زیان تسلیم نکنند، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای ماموران مالیاتی پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و برگ تشخیص صادره در مهلت تعیین شده باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مزبور ابلاغ شود
ماده ۱۳ قانون تجارت: ….تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی حداقل تا ۱۰ سال نگاه دارد.
ماده ۳۴ قانون ارزش افزوده : ….مدارک مزبور ( دفاتر مودیان ) باید به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود .
ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتها :   … هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی ، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده ۱۵۷ ( ۵ سال از تاریخ سررسید مالیات) این قانون قابل مطالبه خواهد بود
شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی براساس قانون مالیات‌های مستقیم موظف شده‌اند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق راکه در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند و در اختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند. سازمان امور مالیاتی کشور به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر سه شرکت بیمه‌ای را رد و اقدام به تعیین علی‌الراس برای شرکت‌های بیمه کرد، اما رد دفاتر شرکت‌های بیمه با واکنش منفی فعالان صنعت بیمه و کارشناسان حسابداری و امور مالی مواجه شد و ایرادات اساسی درخصوص این اصلاحیه مطرح شد.
علاوه بر این به نظر می‌رسد، تعلل در فراهم کردن امکانات و زیرساخت ارائه اطلاعات مندرج در قانون توسط شرکت‌های بیمه جایز نباشد و موجب در نظر گرفتن وپرداخت جرایم در نظرگرفته شده در این قانون شود.
بنابراین شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی ملزم به ارائه اطلاعات معاملاتی اشخاص در خصوص اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره وخسارت‌های پرداختی هستند، زیرا علاوه‌بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق راکه در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند به شرح بسته‌های فوق‌الذکر در اختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند که ضمانت اجرای عدم اقدام آن را مسوولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.
در قانون جدید آمده است که وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه ومانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی می‌پردازند از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
همچنین وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمروزندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است و حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه بابت انواع بیمه‌های عمرو زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شود.
در آمد مشمول مالیات موسسات بیمه که تقریبا بدون تغییر در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است عبارت است از: ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل، حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها، حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری، بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده، سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی و سایر درآمدها.
مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:
۱- تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۲- تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .
۳- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۴- گردش حساب درآمدهای  غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
۵- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی.
۶-تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی )
۷-  تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ).
۸- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ).
۹- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
۱۰- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.
 ۱۱- گردش حساب سود وزیان انباشته .
 ۱۲- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته .
۱۳- گردش موجودی  مواد و کالا .
۱۴- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص  کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده .
 ۱۵- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی .
۱۶- تصویر گزارش حسابرسی مالی .
۱۷- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی .
 ۱۸- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت  آنها برای سال مورد رسیدگی .
۱۹- تکمیل فرم های مربوطه.
هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
-مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
 وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­ التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قر ار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

دوستان فرض کنید یه ملکی رو اجاره کردیم ۱۰۰ میلیون ریال پول رهن دادیم و ماهانه هم  ۱۰ میلیون ریال اجاره میدیم حالا مالیات اینو میخوایم حساب کنیم
۱۰۰۰۰۰۰۰۰*۱۸%=۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰*۱۲ =۱۲۰۰۰۰۰۰۰
عدد ۱۲ تعداد ماه سال می باشد
خب حالا جمع این دوتا مبلغ باهم میشه کل درآمد اجاره
۱۲۰۰۰۰۰۰۰+۱۸۰۰۰۰۰۰=۱۳۸۰۰۰۰۰۰
حالا ازین مبلغ ۲۵ درصد بابت هزینه استهلاک و … معافه و بقیش مشموله
۱۳۸۰۰۰۰۰۰*۷۵%=۱۰۳۵۰۰۰۰۰
 حالا این مبلغ میبریم به نرخ ماده ۱۳۱
۵۰۰۰۰۰۰۰*۱۵%=۷۵۰۰۰۰۰
۵۳۵۰۰۰۰۰*۲۰%=۱۰۷۰۰۰۰۰
حالا جمع این دو مبلغ میشه مالیات اجاره
۷۵۰۰۰۰۰+۱۰۷۰۰۰۰۰=۱۸۲۰۰۰۰۰
مشمولین ارزش افزوده  را در حال حاضر می توان در هفت طبقه تقسیم بندی نمود . مراحل مشمولیت ارزش افزوده با عنایت به اینکه مشمولیت اشخاص در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای صورت گرفته بسیار مهم و دارای اهمیت می باشد  . براساس  مراحل مشمولیت ارزش افزوده تا کنون هفت فراخوان از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام گردیده است . قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهرماه سال ۸۷ در ایران اجرا گردیده است . اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، راهی مناسب برای تامین هزینه های عمومی و ارتقاع سطح سیستم مالیاتی کشور می باشد. سازمان امور مالیاتی برای اجرای بهتر قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی بالقوه را  به‌تدریج و به‌صورت مرحله‌ای تحت شمول این قانون قرار داد است ،  به طوریکه بعد از اجرایی شدن این قانون، یکباره تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارایه اظهارنامه نگردیدند  ، بلکه به‌صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی معین گروه های مشخصی از اشخاص براساس فراخوانهای ارزش افزوده مشمول اجرای قانون شدند .
مشمولین ارزش افزوده مرحله اول
اولین مرحله فراخوان ارزش افزوده  درسال ۸۷ صورت پذیرفت که بر اساس آن اشخاص به شرح زیر از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ مشمول ارزش افزوده گردیدند :
 الف) كليه وارد كنندگان؛
 ب) كليه صادر كنندگان؛
 ج) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛
 د) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال ۱۳۸۷، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.
مشمولین ارزش افزوده مرحله دوم
مرحله دوم فراخوان ارزش افزوده از ابتدای مهرماه ۸۸ به اجرا درآمد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، صرفنظر از ميزان فعاليت، كه مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده بوده‌اند، شاغل به فعاليت در هر يك از موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۹۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم (بجز فعاليت‌هاي معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده) به شرح زير، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي مي‌باشند:
۱- كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه‌ي بهره‌برداري از وزارتخانه‌ي ذيربط صادر شده يا مي‌شود؛
۲- بهره‌برداران معادن؛
۳- ارائه دهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛
۴- حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛
۵- ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره‌اي؛
۶- ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت افزاري، نرم افزاري و طراحي سيستم؛
۷- متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر؛
۸- بنكداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛
۹- نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛
۱۰- مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري (به استثناء واحدهايي كه صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛
۱۱- مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛
۱۲ –  مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.
مشمولین ارزش افزوده مرحله سوم
مرحله سوم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای فروردین ۸۹ به اجرا گذاشته شد، دامنه شمول مودیان گسترش یافت و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام ، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده بودند و در صورتی که در سال ۸۷ یا ۸۸ مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات ( غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف ) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر بود، مشمول این مرحله گردیدند.
مشمولین ارزش افزوده مرحله چهارم
مرحله چهارم فراخوان ارزش افزوده از مهرماه ۸۹ اجرا گردید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل گذشته مشمول نشده بودند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای اعلام شده موضوع بند ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر بودند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول این مرحله گردیدند.
صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
۲- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت .
۳- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
۶- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
۷- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
۸- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
۹- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
۱۰- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي .
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
۱۲ – صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي .
۱۳ – صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
۱۴- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف .
۱۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
۱۶ – صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
۱۷ – صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
۱۸ – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
۱۹ – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
مشمولین ارزش افزوده مرحله پنجم
مرحله پنجم فراخوان ارزش افزوده که از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۰ اجرا شد کلیه اشخاص حقوقی که در مراحل قبلی مشمول نبوده و مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها در هر یک از سالهای ۸۷ تا۸۹ یک میلیارد ریال وبیشتر ‌بود وکلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال ۹۰ ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده یا می‌رسیدند و حائز شرایط مذکور نشده بودند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال ۹۰ یا سال‌های بعد، یک میلیارد ریال و بیشتر بود، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرای قانون شدند.
مشمولین ارزش افزوده مرحله ششم
مرحله ششم  فراخوان ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴ به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرف نظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۸۰/۱۱/۲۷) که به فعالیت‌های چلوکبابی‌ها، سالن‌ های غذاخوری، سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‌ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
مشمولین ارزش افزوده مرحله هفتم
در مرحله هفتم فراخوان ارزش افزوده کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال ۹۵ گردیدند. هچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت رسیده و یا شروع به انجام فعالیت می‌نمودند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند.
فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور گردیدند.

 علل قطع شدن بیمه بیکاری چیست؟

زیرا بر فرض درآمد این درآمد تحقق‌یافته و واهی است. معنی واهی را متوجه نمی‌شوم. با توجه به اصل تفکیک شخصیت و نظریه‌ی سازمان حسابرسی موضوع شماره‌ی ۵۹ و رأی شورای‌عالی مالیاتی مواردی که زیان از طریق جاری شرکا پوشش پیدا می‌کند را جزو درآمدها دانسته و مأموران مالیاتی هم مکلف هستند این مورد را اجرا کنند. واهی با توجه به اصل تفکیک شخصیت دور از ذهن است.
همانطور که در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود و یا در اختیارگذاشتن شماره اقتصادی خود در اختیار دیگران جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای است که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است .همچنین عدم ارائه فهرست معاملات بصورت ۳ ماهه پس از یک ماه مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می شود .
– یه نکته مهم که در این رابطه باید توجه داشته باشید:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  که ملزم به گرفتن کارت اقتصادی شده اند  باید هرگونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام ، تغییر شغل ، تغییر نشانی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تغییرات از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام کنند در غیر اینصورت هرگونه مسولیتی ناشی از آن بعده خود دارنده کارت است .مهمتر از این ، چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای با تخلفات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مواجه شدند ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه می نمایند .مودی(اشخاص حقیقی و حقوقی ) موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود ، رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجراست جریمه مذکور غیر قابل بخشش بوده و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

۱. با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام نمایید. به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد.

۲. گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید.

۳. نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، آرا شورایعالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرت‌های احتمالی را فهرست کنید.

۴. لایحه دفاعیه خود را با تصریح مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم نمایید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد کلام خودداری کنید.

۵. در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید.

وقتی یکی از نمایندگان ماده ۲۴۴ در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد:

۱. دفاعیات خود را کتباً مطرح کنید. (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیأت‌ها ثبت و رسید دریافت کنید)

۲. مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتباً در صورتجلسه رسیدگی اعلام و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ موکدا عدم رسمیت جلسه اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید.

۳. در صورتیکه نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال نمایید.

.

 

بر اساس اعلام سازمان امور مالياتی، پيش فاکتورهايی که به معامله ختم نشوند مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند.

برابر بخشنامه اخیر سازمان امور مالياتی ، پيش فاکتورها و فاکتورهايی که به معامله ختم نشده باشند ، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.
بر اين اساس موديانی که اقدام به ارائه فاکتور يا پيش فاکتور براي عرضه کالا يا خدمات مي‌نمايند، در صورتی که با توافق طرفين و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد.
همچنين در صورتی که اطلاعات مربوط به اين پيش فاکتورها در سامانه مالياتی ثبت شده باشد، طرفين بايد نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به منظور کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی توسط این سازمان، به اجرا در آمده است، لذا مودیان محترم مالیاتی می توانند به شرح ذیل درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک خود را ثبت و تایید نمایند.

پس از فعال شدن این خدمات تمامی اوراق مالیاتی به صورت خودکار در سامانه مالیاتی هر مودی بار گذاری شده و پیامک آن به شماره همراه ثبت شده در سامانه جهت مشاهده و دسترسی به این اوراق ارسال خواهد شد.

مراحل ثبت درخواست ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی به شرح ذیل است: ۱. مراجعه به سامانه register.tax.gov.ir ۲. ورود به سامانه کاربری مؤدی مالیاتی با استفاده از رمز عبور شخصی ۳. انتخاب گزینه ابلاغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه ۴. کلیک بر روی گزینه درخواست فعال سازی ابلاغ الکترونیک از ستون سمت چپ جدول اطلاعات مؤدی مالیاتی ۵. انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تأیید صحت اطلاعات ۶. کلیک بر روی گزینه تأیید اطلاعات و درخواست

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد. شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

۱-فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد.
۲-صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.
۳-فاکتور خرید متعلق به مودی مالیاتی باشد.
۴-مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد.
۵-کالاها یا خدمات ذکر شده جز کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند.
۶-مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوطه محاسبه و ثبت شده باشد.
۷-مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.

در خصوص مالیات به نظر می رسد ذکر نکات ذیل ضروری باشد:

۱) احتساب ذخیره جهت یک تعهد محتمل ، شرط لازم است نه کافی . مطابق استاندارد های حسابداری هرگاه نتوان به گونه ای اتکاپذیر مبلغ تعهد را برآورد کرد ، هیچ لزومی به شناسایی ذخیره نمی باشد و در چنین شرایطی ، افشای مناسب کفایت می کند.
۲) بحث مبنا و ملاک قابل اتکاء در خصوص اندازه گیری مالیات ، یکی از موضوعات پر ابهام و چالش برانگیز برای مودیان ، دستگاه مالیاتی و حسابرس است. تجربه نشان داده به ضرس قاطع نمی توان گفت مبلغ مندرج در برگ تشخیص و حتی برگ قطعی مالیات  ملاک اتکاپذیری برای مبنای اندازه گیری ذخیره مالیات قرار دارد ، زیرا در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی جرح و تعدیل مبالغ مندرج در برگ های یاد شده نیز محتمل است. به نظر می رسد در چنین شرایطی روند تشخیص مالیات های نهایی شده ۳ الی ۵ سال پیشین را می توان ملاک عمل قرار داد.
۳) در خصوص نحوه ی برخورد حسابرس با موضوع کسری ذخیره مالیات ، همه ی حالات ایراد از ابهام گرفته تا عدم توافق ، متصور است و در چنین شرایطی ، بند شرط یا بند تاکیدی نمودن آن در گزارش، به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد.

.

توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.

بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ ماده ۲۴۷ از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۰این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده ۲۰۳) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد

ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

 صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی
 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)

هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)
وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)
عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)
خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)
درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)
همچنین پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲)

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، کارفرمایان در تلاش برای پرداخت عیدی و مزایای پایان سال کارمندان و کارگران هستند که در این میان باید به چند نکته مالیاتی مربوط به این موضوع توجه کرد.

نکته اول: عیدی با توجه به کارکرد افراد در طی سال تعیین می‌شود.
نکته دوم: عیدی کارگران تامین اجتماعی دو برابر حقوق ثابت افراد و حداکثر سه برابر تعیین می‌شود.
نکته سوم: افراد دارای سابقه زیر یکسال، شامل یک معافیت کامل مالیاتی می‌شوند.
نکته چهارم: عیدی پایان سال کارگران و کارمندان مشمول مالیات است و طبق ماده ۹۱ قانون مالیاتی به میزان یک دوازدهم یعنی تا ۲ میلیون تومان معاف از مالیات است.
نکته پنجم: عیدی بیشتر از سقف مجاز نیز، مشمول بیمه می‌شود.
براین اساس، در سال ۹۶ حداقل عیدی برابر است با یک میلیون و ۸۵۹ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان محاسبه شده است.

مطابق با ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است.

سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد. حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.
 رجوع به ماده ۱۵۷ و ۲۲۷ ق. م. م
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴ مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به انها ارایه نماید.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر :

– موجب عدم برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی ؛
– عدم اعطای معافیت مالیاتی سالانه برای اشخاص حقیقی
– عدم اعطای معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی برخوردار از معافیت مالیاتی در طول دوره برنامه پنجم
– با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال از ابتدای سال ۱۳۹۵ شرط برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر ، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است .
_ تعلق جرایم غیر قابل بخشش /
– در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق و برای سایر مودیان
ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق تعیین شده است که کلاً غیرقابل بخشش می باشد .
– ضمناً جریمه مالیات ابرازی ( همراه اظهارنامه )پرداخت نشده در موعد مقرر دو و نیم درصد (٢.۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود
– همچنین در صورتیکه مودی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی باشد ، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد(٢۰%) برای هر یک ازموارد مذکور خواهد بود .

۱- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ۲- تراز آزمایشی ( حداقل چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی . ۳- گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ۴- گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ۵- گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ۶- تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی . ( شرکت های بازرگانی و تولیدی ) ۷- تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ). ۸- تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ). ۹- تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی ۱۰- تصویر اسناد فروش داراییها و جدول فروش داراییهای ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری. ۱۱- گردش حساب سود وزیان انباشته . ۱۲- گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته . ۱۳- گردش موجودی مواد و کالا . ۱۴- محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده . ۱۵- تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی . ۱۶- تصویر گزارش حسابرسی مالی . ۱۷- تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی . ۱۸- تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی ۱۹- تکمیل فرم های مربوطه مالیاتی

۱- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان: طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد. ۲- ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان : لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است. ۳- ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده : گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و نسبت به پرداخت آن اقدام شود. ۴- ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی: گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک و نیم ماه بعد از پایان هر دوره مالیاتی (هر فصل) ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد. ۵- ارسال اظهارنامه عملکرد : بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت چهار ماهه اظهار نامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه می شود و در سال ۹۵ با یک ماه کاهش ۳ ماه پس از سال مالی مهلت برای ارسال اظهارنامه عملکردمشاغل دارد.

قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م) _ رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.) _ عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده ۲۴۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م) _ صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)

۱- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان: طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد. ۲- ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان : لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است. ۳- ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده : گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و نسبت به پرداخت آن اقدام شود. ۴- ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی: گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک و نیم ماه بعد از پایان هر دوره مالیاتی (هر فصل) ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد. ۵- ارسال اظهارنامه عملکرد : بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت چهار ماهه اظهار نامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه می شود و در سال ۹۵ با یک ماه کاهش ۳ ماه پس از سال مالی مهلت برای ارسال اظهارنامه عملکردمشاغل دارد.

۱- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان: طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت ۳۰ روز می باشد. ۲- ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان : لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است. ۳- ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده : گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و نسبت به پرداخت آن اقدام شود. ۴- ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی: گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک و نیم ماه بعد از پایان هر دوره مالیاتی (هر فصل) ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد. ۵- ارسال اظهارنامه عملکرد : بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت چهار ماهه اظهار نامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه می شود و در سال ۹۵ با یک ماه کاهش ۳ ماه پس از سال مالی مهلت برای ارسال اظهارنامه عملکردمشاغل دارد.

 _ اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود چه با صدور فاکتور فروش باشد چه بدون آن ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود _ طبق نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده: کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود،‌ عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

درآمد حاصل ازکلیه فعالیت های : ۱- کشاورزی ۲- دامپروری ۳- دامداری ۴- پرورش ماهی ۵- زنبورعسل ۶- پرورش طیور ۷- صیادی وماهیگیری ۸- نوغان داری ۹- احیای مراتع وجنگلها ۱۰- باغات .اشجارازهرقبیل .نخیلات ازپرداخت مالیات معاف میباشد.

  سود مالیاتی سودی است که توسط ممیز مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. نحوه محاسبه سود مالیاتی: سود ابرازی + درآمدهای کتمان شده + هزینه های غیر قابل قبول

۱- درآمدهای موقوفات که در مسیرهای مشخص شده در قانون صرف می شود

۲- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی

۳- درآمد دفاتر گردشگری از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات

۴- درآمد صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگزی، کارگری، کارمندی، دانشجویان و اتحادیه های آنان

۵- درآمد آموزشی مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته

۶- باشگاهها و موسسات ورزشی

۷- فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی با مجوز وزارت فرهتگ و ارشاد اسلامی

۸- درآمد ناشی از صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و کشاورزی

۹- درآمد صادرات فرش، کارگاه های صنایع دستی و شرکتها و تعاونی های وابسته

۱۰- جهیزیه منقول و مهریه حتی غیرمنقول

بر اساس ماده۱۹۲ قانون مالیاتها، در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
 تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

زمانیکه اداره دارایی به دلایل مختلف نتواندمالیات یک مجموعه که به ان مالیات تعلق میگیردرا محاسبه کنددارایی خودش راسا وارد عمل میشودواولا دفاترشرکت رااگرارایه شده باشدردمیکندوثانیا مالیات شرکت رابصورت خودجوش و با ضرائب تعیین شده محاسبه میکند.
دفاترشرکتها به دلایل زیر علی الراس میشود:
ترازنامه وحساب سودوزیان وجودنداشته باشد.
بنابه درخواست ممیزیا کارشناس مالیاتی مدارک یا گزارشات موردنظرشان ارایه نشود.
 درصورتیکه به نظراداره امورمالیاتی مدارک مثبته غیرقابل رسیدگی باشدومنظورازغیرقابل رسیدگی بودن یعنی دفاترموردقبول هستنداماهزینه موردقبول نیستندویا دفاترطبق ایین نامه ویا قوانین واستاندارهای حسابداری نیست که این نظر ممیز میباشد.
دراین حالت بهتراست طبق ماده ٢٣٧برگ تشخیص رابرماخذو دلایل کافی را ازممیز گرفته وسپس باتوجه به موارد مطروحه مدارک ومستندات خودرا درست کرده و مجددا به ممیزارایه دهیم امااگردفاترمردودشوندیعنی درامدمودی قابل تعیین نیست لذا دراین حالت باید ثابت کنیم درامدقابل تشخیص ومحاسبه است.
چگونه گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنیم؟
مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده طبق دستوالعمل زیر هنگام خرید کالا و مواد در صورتیکه فروشنده مطالبه مالیات بر ارزش افزوده می کند لازم است از فروشنده گواهی دارای اعتبار ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند.
گواهی ثبت نام هم اکنون با اعتبار ۶ ماهه و یکساله صادره می شود.
۱.گواهی دارای اعتبار یکساله به افرادی اعطا می شود که بعنوان مودی در نظام مالیات ارزش افزوده شناسایی و کلیه تکالیف خود را انجام داده و بدهی مالیات ارزش افزوده نداشته باشد.
۲. گواهی دارای اعتبار ۶ ماهه به مودیانی اعطاء می شود که کلیه تکالیف مالیات ارزش افزوده خود را انجام  لیکن بدهی مالیاتی خود را تقسیط و در حال تسویه بدهی های خود هستند.
بنابراین به منظور آگاهی بیشتر کاربران گرامی سایت سرمایگان مراحل اخذ و صدور گواهی ثبت نام ارزش افزوده که طی دستورالعملی به شرح زیر صادر شده است ارایه می گردد.
پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸۸ و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال ۱۳۹۴ صدور گواهینامه مذکور صرفاً از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
·      شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام
۱- ثبت‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛
۲- درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛
۳- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛
۴- ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛
۵- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.
·      نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان
۱- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
۲- بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
۳- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛
تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده‌اند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود.
۱- مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛
تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود.
۱- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛
۲- گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛
۳- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛
۱- مؤدیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛
۲- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.
  بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.
چگونه گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنیم؟
مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده طبق دستوالعمل زیر هنگام خرید کالا و مواد در صورتیکه فروشنده مطالبه مالیات بر ارزش افزوده می کند لازم است از فروشنده گواهی دارای اعتبار ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند.
گواهی ثبت نام هم اکنون با اعتبار ۶ ماهه و یکساله صادره می شود.
۱.گواهی دارای اعتبار یکساله به افرادی اعطا می شود که بعنوان مودی در نظام مالیات ارزش افزوده شناسایی و کلیه تکالیف خود را انجام داده و بدهی مالیات ارزش افزوده نداشته باشد.
۲. گواهی دارای اعتبار ۶ ماهه به مودیانی اعطاء می شود که کلیه تکالیف مالیات ارزش افزوده خود را انجام  لیکن بدهی مالیاتی خود را تقسیط و در حال تسویه بدهی های خود هستند.
بنابراین به منظور آگاهی بیشتر کاربران گرامی سایت سرمایگان مراحل اخذ و صدور گواهی ثبت نام ارزش افزوده که طی دستورالعملی به شرح زیر صادر شده است ارایه می گردد.
پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸۸ و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال ۱۳۹۴ صدور گواهینامه مذکور صرفاً از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
·      شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام
۱- ثبت‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبت‌نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ؛
۲- درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛
۳- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت‌نام به شماره ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲؛
۴- ارائه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛
۵- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.
·      نحوه صدور گواهینامه ثبت‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان
۱- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
۲- بررسی و تأیید بندهای «۱»، «۳»، «۴» و «۵» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛
۳- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛
تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نموده‌اند یکسال و برای مؤدیانی که ترتیب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود.
۱- مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛
تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط رؤسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌بود.
۱- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛
۲- گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد؛
۳- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌نام مؤدی از وضعیت ” تأیید شده”به وضعیت” لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛
۱- مؤدیان مربوطه می‌توانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند؛
۲- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند.
  بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای  ، درامدهای حاصل از حق المشاوره را مشمول پرداخت مالیات بر درآمد دانست.

بر این اساس:
پرداختهایی که وفق قانون کار، به اشخاص حقیقی که به صورت مستمر در خدمت دیگری به امر مشاوره اشتغال دارند صورت میپذیرد به عنوان حقوق محسوب و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد خواهد بود.
پرداختهایی که به اشخاص حقیقی بابت حق مشاوره در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد، تابع مقررات مالیات بر درآمد مشاغل میباشد که در این گونه موارد مشاوران زیربط بر اساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام نمایند.

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دانستن آن برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشد.

  ماده ۲۲ :
مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده ۲۳ :
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک و ثبت نام برای کد اقتصادی جدید

 ۱ . پیش ثبت نام الکترونیک :
 نقطه شروع فرایند ثبت نام الکترونیک جهت دریافت شماره اقتصادی مرحله  پیش ثبت نام می باشد. در این مرحله اطلاعات پایه ای از شما دریافت می شود. شماره تلفن همراه شما تایید شده و لازم است شما تاییدیه پستی مرتبط با کد پستی محل فعالیت را در سیستم بارگزاری نمایید. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.
 ۲ . صحت سنجی اطلاعات : 
 در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت نام از منابع  مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.
 ۳ . تولید و ارسال اطلاعات کاربری :
 چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبت نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد  برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.
 ۴ . ثبت نام الکترونیک: 
 پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود  باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تایید نهایی را فشار دهید.
 ۵ . اعتبارسنجی ستادی و میدانی اطلاعات و رسیدن به مرحله نهایی ۴۵ :
 در این مرحله تمامی اطلاعات شما  در مرحله ثبت نام در واحدهای ستادی و واحدهای میدانی و همچنین پرونده فیزیکی مالیاتی شما در حوزه بررسی شده و در صورت وجود مغایرت پیامکی جهت اصلاح اشکالات به شما ارسال خواهد شد. در نهایت چنانچه اطلاعات ثبت نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد شما به مرحله نهایی ۴۵ رسیده و امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و همچنین استفاده از سایر خدمات سازمان را خواهید داشت.

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:
سود و زیان جاری * بدهکار
ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار
 بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :
ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار
مالیات پرداختنی * بستانکار
 هنگام پرداخت مالیات قطعی :
مالیات پرداختنی * بدهکار
بانک * بستانکار
 حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
مالیات پرداختنی * بدهکار
سود و زیان انباشته * بدهکار
بانک * بستانکار
 حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :
ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار
سود و زیان انباشته ***بستانکار
گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.
گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه  سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم:مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی  به شرح زیر می باشد :

۱- تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی
۲- تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
۳- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت
۴- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی
۵- تصویر پروانه/مجوز فعالیت
۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
۷- ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده
۸- برگه ثبت نام کد اقتصادی جدید
۹- تصویر  برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
۱۰- تصویر برابر اصل اساسنامه
۱۱- تصویر برگ های تشخیص/قطی/اظهارنامه مالیات عملکرد

سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه ارزش معاملاتی املاک را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه این سازمان خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است:
ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره (۳) ماده ۶۴ اصلاحی ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ قانون مالیات های مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد.
تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می شود:
در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به تصویب کمیسیون­ های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵ درصد) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می شود.

مبلغ وارده ( درآمد ٫ فروش ) در اظهارنامه ارزش افزوده کل درآمد و فروش شما در یک دوره مالی (بهار، تابستان ،پاییز،زمستان) است

تبصره ماده 100 یکی از اصول مهم مالیاتی است که در قوانین مالیاتی برخی کشورها وارد می‌شود. این تبصره به عنوان یک بخش یا تبصره از یک ماده اصلی، مفاد یا مقررات جدیدی را به ماده اصلی اضافه می‌کند یا موارد خاصی را برای آن تعیین می‌کند. در بعضی از قوانین مالیاتی، تبصره ماده 100 ممکن است به مواردی مانند معافیت‌های خاص، رویه‌های اجرایی یا شرایط استفاده از تخفیفات مالیاتی مرتبط با حقوق و دستمزد اشاره کند. این تبصره‌ها معمولا به منظور روشن شدن بیشتر یا اعمال مقررات مالیاتی در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مثال‌های اصطلاحات مالیاتی مرتبط با “تبصره ماده 100” می‌تواند در قانون مالیاتی کشورهایی مانند ایران یا کشورهای دیگر با ساختار مالیاتی مشابه یافت شود. این گونه تبصره‌ها معمولاً به منظور تعیین شرایط مالیاتی خاص، معافیت‌ها یا رویه‌های محاسبه مالیاتی برای موارد خاص بکار می‌روند.

از سال 1394 در جهت رونق بخشیدن و حمایت از برخی صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک و حذف مراحل زمان‌بر و اختلاف برانگیز بین مودی و سازمان امور مالیاتی، تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بند 23 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تاریخ 1394/04/31 تصویب گردید.
تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اعلام می کند که چنانچه درآمد مشاغل در یک سال کمتر از 100 برابر سقف معافیت مالیاتی در سال باشد، این مشاغل از ارائه تکلیف هایی مانند ارسال اظهارنامه به سازمان مالیاتی و نگهداری دفاتر مالی معاف می باشند.

🔹برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.
🔹برابر ماده ۱۵۷ ق.م.م ، نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.
🔹به عبارتی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۱ اشخاص حقیقی که موعد تسلیم آن [ با توجه به تمدید مقرر ] تا ۱۰ تیر ۱۴۰۲ بوده است بایستی تا ۱۰ تیر ۱۴۰۳ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا ۱۰ مهر ماه ( ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۳ ) ابلاغ گردد.
🔹و یا اینکه مودی حقیقی که برای عملکرد سال ۱۳۹۷ اظهارنامه مالیاتی نداده ( با توجه به مهلت انقضای اظهارنامه سال ۱۳۹۷ – پایان خرداد سال ۱۳۹۸ ) و یا اینکه مشمول محاسبه و مطالبه مالیات متمم باشد آخرین مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ و ابلاغ برگ تشخیص آن نیز تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ خواهد بود .

حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان جز هزینه های قابل قبول موسسه ٫شرکت هستش البته به شرطی که بیمه پرداخت و مالیات حقوق ارسال و هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد طبق قانون باشه  برای محاسبه مالیات هم درآمد عملیاتی _ بهای تمام شده درآمد عملیاتی=سود و زیان ناخالص میشه که از سود و زیان ناخالص یه سری هزینه های حقوق و دستمزد ،هزینه های اداری و عمومی و کارمزد و …. کسر و در درصد مالیات طبق قانون م م (شخص حقوقی ۲۵درصد) هست ضرب و مبلغ مالیاتش بدست میاد

برای اینکه بدانیم مالیات اشخاص حقیقی فاقد شغل چگونه محاسبه می‌شود، ابتدا نیاز داریم تا تعریف دقیقی از یک شخص حقیقی بیکار داشته باشیم. شخص حقیقی فاقد شغل به یک شخص حقیقی گفته می‌شود که در حال حاضر به هر دلیلی مشغول به انجام کار رسمی در ادارات و اماکن خصوصی یا دولتی نمی‌باشد. این شخص وضعیت اشتغال خود را در قالب یکی از این 4 حالت ابراز کرده است: بازنشسته، مستمری بگیر، بیکار، شخص حقوقی غیرفعال.
✅بازنشسته
کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون کار کشوری یا از کار افتادگی، از صندوق‌های بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، در زمره اشخاص بازنشسته می‌باشند.
✅مستمری بگیر
کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی یا کمیته امداد که مستمری و کمک هزینه زندگی خود را از این ارگان‌ها دریافت می‌کنند
✅بیکار
تمامی اشخاص حقیقی فاقد شغل که جزوی از دو مورد فوق نیستند در رده افراد بیکار قرار می‌گیرند. در واقع همه افرادی که در بازه سنی قابل قبول برای بازار کار هستند مانند دانشجویان، دانش‌آموزان، بانوان خانه دار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشخاصی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند به عنوان افراد بیکار محسوب می‌شوند.
✅اشخاص حقوقی غیرفعال
شخص حقوقی که طبق تبصره ۴ ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت حداقل پنج 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.
✅سطح مبلغ مجاز فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل:
حد مجاز سطح فعالیت هر یک از این اشخاص حقیقی فاقد شغل از دیدگاه بانک مرکزی چقدر است. مبلغی که برای هر یک از این گروهها اعلام شده، به شرح زیر می‌باشد:
بیکار: حداکثر 500 میلیون تومان
غیرفعال مالیاتی: حداکثر 500 میلیون
مستمری بگیران: حداکثر 1 میلیارد تومان
بازنشستگان: حداکثر 2 میلیارد تومان
✅موارد غیر مشمول مالیات در تراکنش های بانکی چیست؟
واریز مبلغ بابت هزینه‌های عمومی و روزمره زندگی
درامدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شده باشد (زمین- ملک- ماشین و …)
درامدهایی زیر 15 میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد
جابجایی حساب‌های شخصی
سود بانکی ناشی از حساب های بلندمدت و کوتاه‌مدت
درآمد بدست آمده از خرید و فروش انواع سهام در بازار بورس
برداشت های شخصی از حساب شرکتی

یکی از راه‌های کسب درآمد دولت اخذ مالیات از مردم است؛ وقتی گروهی معاف از پرداخت مالیات می‌شوند درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. اگر اعطای معافیت‌های مالیاتی به صورت گسترده انجام پذیرد دولت برای جبران کسری درآمد مالیاتی خود، بالاجبار میزان نرخ مالیات را افزایش داده و بدین ترتیب گروه‌های دیگر جامعه که از معافیت مالیاتی بهره‌مند نیستید تحت فشار قرار خواهند گرفت. بدون شک اعطای معافیت مالیاتی به گروه‌ها یا فعالیت‌ها و یا مناطق گسترده منجر به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی خواهد شد.
ماده 132 قانون مالیات های مستقیم:
درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره ­برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌­شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می­‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.
دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.
شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.
به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
در مناطق کمترتوسعه‌ یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
در سایر مناطق:
پنجاه­ درصد (50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می­‌یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده ملک اخذ می شود و مهلت پرداخت آن، تا 31 تیر ماه خواهد بود. نحوه محاسبه این مالیات، بر ماخذ 75 درصد اجاره بهای سالیانه و با توجه به نرخ های اعلامی در قانون مالیات های مستقیم بوده و اجاره دهندگان ملک به پدر، مادر، فرزند و اجداد، از جمله افراد معاف از پرداخت این نوع از مالیات هستند.
مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد، عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک، نسبت به مورد اجاره. » بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.
نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی، به طور ثابت 25 درصد بوده و برای اشخاص حقیقی در سال گذشته، مطابق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، به صورت زیر بوده است:

درآمد سالیانه مشمول/ مالیات درصد مالیات
تا 50 میلیون تومان/ 15 درصد
50 تا 100 میلیون تومان /20 درصد
بیشتر از 100 میلیون تومان/ 25 درصد

زمانی که مبلغ خرید های ارزش افزوده دار یک دوره مالی از فروش های ارزش افزوده دار آن دوره مالی بیشتر باشد مالیات بر ارزش افزوده آن شخص بستانکار میشود و اداره دارایی موظف است یا این مبلغ را استرداد دهد یا آن مبلغ را به دوره بعد منتقل کند که البته اگه به دوره بعد منتقل شود بهتر است ولی در صورتیکه شرکت فعالیت نداشته باشد و این مبلغ را استرداد کند میتواند با نوشتن نامه ای برای اداره دارایی تقاضای استرداد مبلغ اضافی پرداختی رو کند

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور در صدر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم ( کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات بیمار یا افراد تحت تکفل وی) ، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ 《معلول》 یا 《بیمار》 یا 《شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است》 می‌باشد.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده  تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.
مطابق قانون ارزش افزوده دائمی ، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد.
در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.

دوران استفاده از بیمه بیکاری در محاسبه بازنشستگی لحاظ نمی شود و بعبارتی آخرین دو سال کاری وی مد نظر قرار می گیرد.  بعنوان مثال اگر فرد در خرداد سال 402 بازنشسته شده است و 30 سال سابقه وی پر شده است، و از اردیبهشت 1399 مقرری بیمه بیکاری می گرفته، دو سال آخر بیمه پردازی وی تیر 1400 الی خرداد 1402 خواهد بود که در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری بوده است.
🔹 چون این دو سال مقرری بیمه بیکاری می گرفته، مبنای محاسبه مستمری این دو سال نخواهد بود و دو سال آخر کاری وی مبنای برقراری بازنشستگی خواهد بود یعنی از تاریخ اردیبهشت 1398 لغایت فروردین 1400.

عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ۳۰ درصد جریمه داره و مودی میتونه با ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی عادی مالیات خود را تشخیص و پرداخت کند .
تفاوت بین اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ با اظهارنامه مالیاتی عادی در این است که در اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ نیاز به رسیدگی پرونده مودی ندارد و مالیات تشخیصی پرداخت میشود اما در اظهارنامه مالیاتی عادی ، اداره امور مالیاتی به پرونده مودی رسیدگی می‌کند و احتمال اینکه مالیات از عدد مالیات ابرازی تون بیشتر بشه هست

مبلغ وارده ( درآمد ٫ فروش ) در اظهارنامه ارزش افزوده کل درآمد و فروش شما در یک دوره مالی (بهار، تابستان ،پاییز،زمستان) است

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

طبق فراخوان های مراحل ۱ تا ۱۰ ،تراشکاری معاف از ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هستش
فاکتور های رسمی رو هم می‌توانند جز هزینه هایشان داشته باشند تا در صورت لازم به اداره دارایی تسلیم کنند

ا توجه به گزارشات ارسالی طرف مقابل در سامانه معاملات فصلی ، اگر در پاییز فاکتور خرید٫فروش براشون رد شده باشه در پاییز اظهارنامه ارزش افزوده ارسال شود و اگر در زمستان رد شده در اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ارسال شود .

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم :
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
۱– تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵
۲– نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا میزان یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد ۲۰
۳– نسبت به مازاد یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد ۲۵

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم:
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره:
به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد واگذاری املاک خود را داشته باشد، پس از کسر معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات بر درآمد املاک است.
منظور از این ماده این است که اشخاص اگر از طریق واگذاری املاک به غیر، کسب درآمد می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات هستند. املاکی که اجاره داده می‌شوند، پس از کسر ۲۵ درصد به عنوان معافیت مالیاتی که برای هزینه‌ها، استهلاک، بازسازی و تعهدات مالک منظور شده است، مشمول مالیات می‌شوند.
پس فرمول زیر برقرار است:
کل مال الاجاره دریافتی _ ۲۵٪ استهلاک و هزینه های تعهدات = درآمد مشمول مالیات بر اجاره

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

در مواردی که اطلاعات طرف مقابل رو نداشتیم و یا تا حد نصاب بود میشه به صورت تجمیعی و یا مصرف کننده نهایی ثبت کرد .
در صورتیکه که به اشخاص حقیقی یا حقوقی خرید و فروش داشته باشیم باید شناسه ملی(شماره ملی) یا کد اقتصادی طرف مقابل رو ثبت کنیم و در صورتیکه اطلاعات مربوط رو نداشتیم میشه به صورت تجمیعی و مصرف کننده نهایی ثبت کرد.

مهلت اصلاح، تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۲ و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه [ با توجه به تعطیلی روز جمعه ۳۱ فروردین ] تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ است.
 توصیه می شود در مهلت باقی مانده نسبت
اصلاح، تکمیل و مسترد نمودن اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۲ که توسط سازمان امور مالیاتی در کارپوشه شما قرار گرفته اقدام شود و این تکلیف قانونی را به روزهای پایانی موکول ننمایید.
این اولین دوره ای است که اظهارنامه مالیات بر ارزش افروده به صورت پیش فرض توسط سازمان امور مالیاتی برای اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ارسال و متعاقبا توسط اشخاص مربوطه به سازمان امور مالیاتی مسترد می شود.
خبر از سامانه های مالیاتی هم که دارید، هر اتفاقی ممکن است بیفتد و سامانه دچار قطعی شود یا در ایام و ساعات پایانی با مشکل مواجه شود.

عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ۳۰ درصد جریمه داره و مودی میتونه با ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی عادی مالیات خود را تشخیص و پرداخت کند .
تفاوت بین اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ با اظهارنامه مالیاتی عادی در این است که در اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ نیاز به رسیدگی پرونده مودی ندارد و مالیات تشخیصی پرداخت میشود اما در اظهارنامه مالیاتی عادی ، اداره امور مالیاتی به پرونده مودی رسیدگی می‌کند و احتمال اینکه مالیات از عدد مالیات ابرازی تون بیشتر بشه هست

حسابهای غیرتجاری به معنای حساب یا حسابهای بانکی است که برای امور شخصی و غیر اقتصادی اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حسابها همان کارت‌های بانکی یا دفترچه‌های بانکی هستند که برای امور پس انداز، دریافت وام، انجام امور روزمره و . . . استفاده می‌شوند. گردش‌های این حسابها به شرطی که مربوط به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد نباشند، مشمول مالیات نیستند.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌گردد.
بعد از آن در مرداد ماه ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی ایران صادر شد و حسابهای بانکی که دارای حداقل ۱۰۰ تراکنش و واریز مبلغ ۳۵ میلیون تومان در ماه بودند را به عنوان حساب تجاری معرفی کردند .

شرکت های سهامی خاص موظف هستند تا با تهیه دفاتر تجاری و پلمپ آنها نسبت به رسیدگی به مالیات خود اقدام نمایند. میزان ۱۰ % از کل درآمد شرکت های سهامی خاص به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول و از کل دخل مشمول مالیات پس از کسر ۱۰ % نسبت به بقیه بر طبق بندهای قانون مالیات‌های مستقیم اعمال می‌شود که با ارائه اظهارنامه مالیاتی مناسب می‌توانند مالیات کمتری بپردازند. با توجه به متن فوق میزان محاسبه مالیات شرکت های سهامی خاص ۱۰ درصد هست.

معافیت‌ شرکت های سهامی خاص شامل موارد زیر می‌شوند:
در صورت داشتن مجوز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد مشمول معافیت مالیاتی 50% خواهند شد.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، شرکت دانش بنیان باشد.
فعالیت در حوزه کشاورزی، تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی
در صورت فعالیت در زمینه ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت 50% خواهند بود.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی
شرکت‌های ادغام شد
در صورتی که در زمینه انتشارات و مطبوعات فعالیت داشته باشد.

سود سهام عدالت مشمول مالیات نیست و واریزی ها از حساب های دیگر خود فرد اگر ماهیت درآمدی نداشته باشند هم مشمول مالیات نیست ،
اما چون این فرد مودی مالیاتی بوده و پرونده مالیاتی فعالی دارد بهتر است خرداد ماه سال ۱۴۰۳ اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ خود را ارسال کند و از اول سال ۱۴۰۳ پرونده مالیاتی خود را غیرفعال کند

اظهارنامه مالیات اجاره یا همان اظهارنامه مالیاتی درآمد مستغلات اجاری نوعی از اظهارنامه‌های مالیاتی است که موجرینی که واجد شرایط ارسال این اظهارنامه هستند نسبت به تکمیل آن اقدام می‌کنند.
بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که صاحب درآمد حاصل از اجاره املاک شامل مسکونی،‌ تجاری یا اداری واقع در ایران باشد مشمول مالیات بر درآمد املاک است و ملزم است تکالیف مالیاتی این نوع درآمد را انجام دهد.
مالیات بر درآمد اجاره از انواع مالیات‌های مستقیم و از پایه مالیاتی مالیات بر درآمد است که در ایران اجرا می‌شود.
صاحب درآمد اجاره می‌توانید شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر صاحب درآمد اجاره شخص حقیقی باشد مالیات وی عبارتست از درآمد مشمول مالیات اجاره ضربدر نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که تا ۵۰ میلیون تومان درآمد مشمول مالیات اجاره به نرخ ۱۵ درصد و مازاد بر ۵۰ میلیون تومان درآمد مشمول مالیات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به نرخ ۲۰ درصد و هرآنچه که بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد مشمول مالیات اجاره داشته باشیم به نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

در مورد اشخاص حقوقی نرخ مالیات بر درآمد اجاره به میزان ۲۵ درصد می‌باشد به این معنا که هرآنچه درآمد مشمول مالیات اجاره داشته باشیم ضربدر ۲۵% می‌کنیم و میزان مالیات مربوط به درآمد اجاره شخص حقوقی بدست خواهد آمد.
آیا اشخاص حقوقی هم اظهارنامه مالیات اجاره می‌دهند:
اشخاص حقوقی معمولا یک یا چند فعالیت اصلی و تجاری دارند و چنانچه ملکی نیز داشته باشند و آن را به اجاره واگذار نمایند در کنار درآمدهای اصلی شرکتها، درآمد اجاره نیز ایجاد می‌شود و برای ابراز این درآمد اجاره، نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیات اجاره به صورت مجزا نیست و می‌توانند تمامی درآمدهای اصلی و غیراصلی خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی موسوم به اظهارنامه مالیاتی ماده ۱۱۰ ابراز نمایند.

با این اوصاف اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره صرفا مختص به اشخاص حقیقی می‌باشد و شرکتها و موسسات چنانچه درآمد اجاره ای داشته باشند در اظهارنامه عملکرد اصلی خود ابراز می‌کنند و مالیات آن را می‌پردازند.
همانطور که می‌دانید چنانچه یک شخص حقوقی درآمدی حاصل از اجاره املاک داشته باشد می‌بایست در اظهارنامه ماده ۱۱۰ خود یا همان اظهارنامه مالیاتی عملکردش ابراز نماید و نیازی به ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک نیست.

ضمنا می‌دانیم که به استناد ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم، ۲۵% از درآمد اجاره املاک بعنوان هزینه‌ها و استهلاکات، معاف از مالیات اجاره می‌باشد و از درآمد مشمول مالیات اجاره کسر می‌شود.

از طرفی این نکته نیز صادق است که هزینه‌های استهلاک نیز قابل شناسایی می‌باشد و به تبع آن چنانچه ملکی داشته باشیم و در دارایی‌های مجموعه ثبت شده باشد می‌توانیم هزینه‌های استهلاک آن‌را شناسایی و در صورت سود و زیان مجموعه درج نماییم اما از آنجایی‌که به استناد ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، بابت هزینه‌ها و استهلاکات ملک اجاره داده شده، ۲۵% از درآمد مشمول مالیات کسر می‌گردد لذا هزینه استهلاکی که به استناد ماده ۱۴۹ ق‌م‌م محاسبه کرده‌ایم مورد قبول مالیاتی نمی‌باشد چرا که اگر این اتفاق می‌افتاد به نوعی دوبار هزینه استهلاک منظور شده بود.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

🔘 کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی که در گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م قرار می گیرند مکلف به تهیه و پلمپ دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت خواهند بود .
🔘 به یاد داشته باشیم آخرین مهلت مقرر در این خصوص جهت پلمپ دفاتر سال مالی ۱۴۰۳ ، تا پایان اسفند سال جاری ( ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۲ ) می باشد.
✍️توصیه می شود با توجه به فرآیند بعضا طولانی سریعتر اقدام گردد.
✍️ این را هم بدانیم که پلمب دفاتر از ۱۵ آذر ماه و پس از آن با داشتن امضاء الکترونیکی امکانپذیر خواهد بود.

بنای محاسبه مالیات از شروع سال مالی تا
پایان سال مالی می‌باشد که معمولا اکثر اشخاص حقوقی شروع سال مالی شان از اول فروردین ماه و پایان سال مالی شان تا ۲۹٫۳۰ اسفند می‌باشد به همین خاطرمهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۳۱ تیر ماه سال بعد است و اشخاص حقیقی نیز بابت فعالیت مالی سال جاری تا ۳۱ خرداد ماه سال بعد نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید اقدام کنند

مودی میتونه با ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی عادی مالیات خود را تشخیص و پرداخت کند .
تفاوت بین اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ با اظهارنامه مالیاتی عادی در این است که در اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ نیاز به رسیدگی پرونده مودی ندارد و مالیات تشخیصی پرداخت میشود اما در اظهارنامه مالیاتی عادی ، اداره امور مالیاتی به پرونده مودی رسیدگی می‌کند و احتمال اینکه مالیات از عدد مالیات ابرازی تون بیشتر بشه هست.
پس برای ایشان بهتر است اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ پر شود .

تمامی واحدهای مسکونی و باغ ویلاها، مشروط بر آنکه ارزش عرصه و اعیان آن ها، بیش از ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل ۲۰ میلیارد تومان) باشد، مشمول مالیات بر خانه های لوکس ۱۴۰۲ می شوند.
مالیات بر خانه های لوکس، یکی از انواع مالیات های مستقیم بوده که به موجب آن، صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آن، تا مبلغ مشخص شده در قانون است، باید درصد مشخصی از ارزش املاک خود را به عنوان مالیات، به دولت پرداخت نمایند.
طبق قانون مالیات سالیانه خانه های لوکس و باغ ویلاها، نسبت به مازاد ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان ۲ در هزار می باشد.

به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، از آنجایی که تا زمان راه اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد، لذا بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط فراخوان های مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده اند، در صورت اشتغال به فعالیت های ذیل با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله نهم ثبت نام محسوب و مکلف به اجرای مقررات قانون از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۲ خواهند بود.
تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه ها و کترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی
کافی شاپ ها

مالیات علی الراس به معنی تشخیص درآمد توسط ممیزین مالیاتی است و اغلب به دلیل عدم ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز یا وجود نواقص در آن‌ها رخ می‌دهد. در این حالت، ممیز مالیاتی مجبور به تخمین درآمد مؤدی می‌شود و بر اساس آن، مالیات تشخیصی را محاسبه می‌کند. این مالیات تشخیصی معمولاً بیشتر از درآمد واقعی مؤدی است و منجر به افزایش مبلغ پرداختی او می‌شود.
عواملی که ممکن است منجر به علی‌الراس‌شدن مالیاتی شرکت‌ها یا افراد حقیقی شوند، عبارت‌اند از:

عدم ارائه مدارک مالیاتی کامل: اگر افراد حقیقی یا شرکت‌ها مدارک و اسناد مالیاتی کامل و صحیح را در اختیار ممیزین نگذارند، ممکن است ممیز مالیاتی به تخمین درآمد آن‌ها بپردازد.
وجود نواقص در دفاتر و اسناد مالیاتی: اگر دفاتر مالیاتی به درستی تنظیم نشده و نواقصی در آن‌ها وجود داشته باشد، ممیز مالیاتی ممکن است اظهارنامه مالیاتی را قبول نکند و به تخمین درآمد مؤدی بپردازد.
عدم آگاهی از قوانین مالیاتی: عدم آگاهی از مسائل مالیاتی و نقض قوانین مالیاتی می‌تواند به علی‌الراس‌شدن مالیاتی منجر شود. برای جلوگیری از این موضوع، مهم است که افراد و شرکت‌ها به دقت قوانین مالیاتی را رعایت کنند و در صورت نیاز به مشاوره حسابداری و مالیاتی مراجعه کنند.
مالیات علی الراس معمولاً مبنای محاسبه‌ای مانند قراین و ضرایب مالیاتی می‌پذیرد که توسط ممیز مالیاتی تعیین می‌شود. این نوع مالیات ممکن است میزان پرداخت مالیات مؤدی را افزایش دهد و عواقب مالی و قانونی جدی داشته باشد. برای اجتناب از علی‌الراس‌شدن مالیات، بهترین راه ارائه مدارک مالیاتی کامل و صحیح و رعایت قوانین مالیاتی کشور است. همچنین، مشاوره متخصصان مالیاتی می‌تواند به افراد و شرکت‌ها در اجتناب از این مسئله کمک کند.
انواع مالیات علی الراس
در قوانین مالیات معمولاً سه حالت ممکن برای علی‌الراس‌شدن مالیات وجود دارد:

عدم ارائه اظهارنامه به موقع: اگر شخص حقیقی یا حقوقی اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارائه ندهد، ممکن است مالیات علی الراس برای او اعمال شود. در این حالت، شخص باید پس از مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه، مبلغ مالیات به همراه جرائم مالیاتی معینه را پرداخت کند.
اظهارنامه ناقص: اگر اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده توسط شخص حقیقی یا حقوقی دارای نواقصی باشد و ممیز مالیاتی از شماره یا اطلاعات لازم برای تعیین مالیات ناقص باقی بماند، مالیات علی الراس ممکن است اعمال شود. در این صورت، شخص موظف است نواقص را برطرف کرده و مبلغ مالیات معینه را پرداخت کند.
تأخیر در ارائه مدارک: اگر شخص حقیقی یا حقوقی مدارک مالیاتی خود را پس از درخواست کتبی از سوی مراجع مالیاتی تاخیر دهد یا اصلاً ارائه ندهد، ممکن است مالیات علی الراس به او تحمیل شود. در این حالت نیز شخص باید مدارک را به سرعت ارائه کرده و مبلغ مالیات و جرائم مالیاتی معینه را پرداخت کند.
آیا مالیات علی الراس در سال جدید حذف شده است؟
مالیات علی الراس از نظام مالیاتی از سال ۹۸ به بعد در ایران حذف شده است. این تغییر در روش تشخیص مالیات علی‌الراس به منظور شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی صورت گرفته است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی پس از سال ۹۸، از روش تعیین علی‌الراس استفاده نخواهد شد و رسیدگی بر اساس اظهارنامه مؤدیان انجام خواهد شد.
از این رو، ارائه یک اظهارنامه کامل و دقیق از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود و مؤدیان باید به دقت اطلاعات مالی خود را در اظهارنامه ارائه دهند تا از مشکلات مالیاتی جلوگیری شده و رسیدگی به مالیات‌ها بر اساس اظهارنامه‌های مؤدیان انجام شود

ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل، مطابق قانون، باید در زمان مقرر انجام گیرد. از آنجا که عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان مقرر و عدم رعایت سایر مقررات مربوط به آن، جریمه های مالیاتی سنگینی را در پی دارد.
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که به ارزش افزوده کالا و خدمات تعلق می گیرد. ارزش افزوده، در ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اینگونه، تعریف شده است: « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌ باشد.» مطابق ماده فوق، تفاوت بین قیمت کالا یا خدمات تولید شده با قیمت خریداری شده آن، ارزش افزوده نامیده می شود.
مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل، به مدت 15 روز از پایان آن فصل می باشد. از این پس امکان ویرایش و اصلاح اظهارنامه از طریق سامانه های سازمان تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه فصل بعد مقدور است. مثلا مودیان برای اطلاح و ویراش اظهارنامه فصل تابستان که 15 مهرماه به اتمام رسیده است تا قبل از 15 دی ماه فرصت دارند.
با توجه به شرایط موجود مثل کرونا، تعطیلی، مشکلات سایت و … امکان تمدید شدن مهلت اظهارنامه ارزش افزوده هست.

مشمول ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیستند
بهتره خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 رد کنند
غیر از اظهارنامه مالیاتی تکالیف مالیاتی دیگه ای ندارن

میتونید یه حساب مجزا بابت این کار داشته باشید
پرینت بانکی رو موقع رسیدگی به ممیز ارائه کنید
بابت خرید ها مدرک داشته باشید
توی قرارداد کاری تون این شماره شبا یا حساب به عنوان حساب کاری تون قید بشه
و…

خرید و فروش های معاف ، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند که همانطور که خودتون هم ببینید متوجه مبلغ نداشتن مالیاتش می‌شید ، احتمالا این مبلغ از دوره های قبل بوده که طرف مقابل این تایم براتون توی سامانه مودیان ارسال کردن

این شرکت هم بابت سال ۱۴۰۲ و هم سال ۱۴۰۳ باید دفاتر پلمپ میکردن و اظهارنامه ارزش افزوده رو هم صفر رد میکردن و این شرکت موظف است بابت سال ۱۴۰۲ اظهارنامه عملکرد نیز ارسال کند

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال 1402، مبلغ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد و هفتادوپنج میلیون ریال) تعیین‌شده است.

درصد ضریب شغلی خرده فروشی بیشتر از عمده فروشی هستش درست؛ اما عمده فروشی دردسر های خاص خودش رو داره چون عمده فروش ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و باید بابت هر فصل تا ۱۵ روز بعد مهلت دارند نسبت به ارسال اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده اقدام کنند و ۹ درصد سود و درآمد خودشون رو بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده رو ارسال نکنند مشمول جریمه می‌شوند .

مشاغلی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند:
کلیه وارد کنندگان
کلیه صادر کنندگان
کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و بهره برداری
بهره برداران از معادن
ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری، دفترداری و همچنین خدمات مالی
حسابداران رسمی شاغل و موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ارائه دهندگان انواع خدمات مدیریتی و مشاوره ای
ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک و رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم
هتل ها، متل ها و مهمان پذیر ها
بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبار ها
نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
موسسه های حمل و نقل موتوری و باربری، زمینی، هوایی، دریایی
موسسه های مهندسی
موسسه های تبلیغاتی و بازاریابی
فروشندگان طلا و جواهرات
فروشندگان اهن الات
صاحبان تالار های پذیرایی و رستوران ها
صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و بنگاه معاملات املاک
چایخانه ها
صاحبان دفاتر اسناد رسمی
صاحبان مراکز ارتباطات رایاینه ای و دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات دولت
صاحبان سینما ها تماشاخانه ها و مکان ها تفریحی و ورزشی
چلوکبابی ها، سالن های غذا خوری و سفره خانه های سنتی
اغذیه فروشی ها با مالکیت و نام تجاری
صاحبان دفاتر خدماتی مسافرتی و جهانگردی
طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

✅ گروه اول: آخرین درآمد قطعی شده یا آخرین درآمد ابرازی بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد یا مشاغل موجود در لیست زیر: (بدون در نظر گرفتن درآمد آن‌ها)
✅ گروه دوم: آخرین درآمد قطعی شده یا آخرین درآمد ابرازی بین ۱۸ تا ۵۵ میلیارد ریال باشد.
✅ گروه سوم: مودیانی که در گروه‌های فوق نباشند.

موارد مشمول بیمه و مالیات
پرداختی های ذیل جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه هستند:
مزد، حقوق و دستمزد
مزایای شغلی مستمر و فوق‌العاده
بابت اضافه کار
حق‌الزحمه
شیفت کاری
کار در شب و کشیک فوق‌العاده
فوق‌العاده برای کارهای سخت و زیان آور
حق مربوط به حضور در جلسات
مزد بابت روزهای تعطیلی و مرخصی
کمک هزینه مسکن
پاداش مستمر
هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه پرداخت می شود
دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی مشغول کار هستند.
دستمزد کارآموزان (در صورتی که به آن‌ها در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود
لیست مواردی که مشمول پرداخت حق بیمه نیستند:
بازخرید مربوط به ایام مرخصی
هزینه عائله مندی
پرداختی های عیدی
هزینه های سفر و ماموریت فوق‌العاده
حق شیر
ما به التفاوتی که به ازای کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری پرداخت می شود.
پاداش نهضت سواد آموزی
حق التضمین
مزایایی که برای پایان کار پرداخت می شود
خسارت های مربوط به اخراج از کار
پاداش های مربوط به افزایش تولید (در شرایطی که بیشتر از حقوق 2 ماه در طول سال پرداخت نشود)

اگه کالایی جز دارایی ثابت باشه :
موجودی مواد و کالا (کل) بدهکار×××
یا دارایی ثابت٫عنوان …
مالیات بر ارزش افزوده (کل)بدهکار×××
موجودی نقد٫حسابهای پرداختی (کل) بستانکار ×××
اگه کالایی جز دارایی ثابت نباشه یا سربار باشه:
هزینه سربار بدهکار×××
مالیات بر ارزش افزوده بدهکار×××
موجودی نقد٫حسابهای پرداختی بستانکار ××××

طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم:
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
یعنی از سود مشمول مالیات ۲۵٪ سهم اداره امور مالیاتی کشور هستش

اینتاکد های
۳۱۲۰۰۱۰
۳۱۲۰۰۲۰/۳۱۲۰۰۳۰/۳۱۲۰۰۴۰/۳۱۲۰۰۵۰/۳۱۲۰۰۶۰/
۳۱۲۰۰۷۰/۳۱۲۰۰۸۰/۳۱۲۰۰۹۰/۳۱۲۰۱۰۰/۳۱۲۰۱۱۰
مخصوص پیمانکاری ساختمان و… هستش

خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛
خریدوفروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه؛
سود و کارمزد و جریمه‌های بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
سود سهام و سهم الشرکه؛
حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب وانجـمن‌ها وتشکل‌های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذیصلاح؛
کمک‌ها، جوایزو هدایای بلاعوض؛
مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر،
حقوق گمرکی وموارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد؛
حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم؛
وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی.
معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­‌های مستقیم برای متعاملین
مال الاجاره­‌های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیات­‌های مستقیم
در گزارشات فصلی اجاره املاک و حقوق ثبت نمیشه و این ارقام و اعداد در اظهارنامه مالیاتی ثبت میگردد

بله، عمده فروشی ها مشمول ارزش افزوده هستند.
بعد از اینکه پرونده رو تکمیل کردید و عمده فروشی ثبت شد و مشمولیت ارزش افزوده رو به آن تعلق دادید پایان هر فصل تا ۴۵ روز بعد مهلت دارید اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده ارسال کنید و ۹ درصد درآمد و سود رو به عنوان ارزش افزوده باید پرداخت کنید.

بله، مشمول ارزش افزوده می‌باشد.

مشمولین ارزش افزوده:
کلیه واردکنندگان /کلیه صادرکنندگان
کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و بهره‌برداری
بهره‌برداران از معادن
ارائه‌دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری، دفترداری و همچنین خدمات مالی
حسابداران رسمی شاغل و مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
ارائه‌دهندگان انواع خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای
ارائه‌دهندگان انواع خدمات انفورماتیک و رایانه‌ای
هتل‌ها، متل‌ها و مهمان‌پذیرها
بنکداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها
نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی
مؤسسه‌های حمل‌ونقل موتوری و باربری، زمینی، هوایی، دریایی
مؤسسه‌های مهندسی
مؤسسه‌های تبلیغاتی و بازاریابی
فروشندگان طلا و جواهرات
فروشندگان آهن‌آلات
صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها
صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک
صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو
چایخانه‌ها
صاحبان دفاتر اسناد رسمی
صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای و دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات دولت
صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی
چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری و سفره‌خانه‌های سنتی
اغذیه‌فروشی‌ها با مالکیت و نام تجاری
صاحبان دفاتر خدماتی مسافرتی و جهانگردی

خریدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛
خریدوفروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه؛
سود و کارمزد و جریمه‌های بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
سود سهام و سهم الشرکه؛
حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب وانجـمن‌ها وتشکل‌های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذیصلاح؛
کمک‌ها، جوایزو هدایای بلاعوض؛
مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر،
حقوق گمرکی وموارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد؛
حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم؛
وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی.
معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­‌های مستقیم برای متعاملین
مال الاجاره­‌های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیات­‌های مستقیم

مبنای ثبت ارزش افزوده ، داشتن درآمد و هزینه (خرید) هستش ، و اگر درآمد ٫فروش معاف و مشمول و خرید معاف و مشمول داشته باشید باید ثبت شود، بعضی از مشاغل مثل مشاور املاک که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند فقط بابت خدماتی که انجام میدن و کمیسیونی که بابت ثبت کد رهگیری املاک گرفته میشود باید ارزش افزوده آن را پرداخت کنند و فقط قسمت فروش رو تکمیل میکنند.

در صورتیکه برگ مطالبه ای قطعی شود امکان اعتراض به آن وجود نداره در صورتی امکان پذیر از که از سایت دیگه ای درخواست ماده ۲۵۱ مکرر دهیم
ماده ۲۵۱ مکرر :
اعتراض ماده 251 مکرر قانون مالیات مستقیم
ماده 251 مکرر قانون مالیات مستقیم به این شرح است: « در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»
برای طرح شکایت مودی مالیاتی بر اساس ماده 251 مکرر قانون مالیات مستقیم اولا باید مالیات مودی قطعی شده و در هیچ مرجع دیگری امکان مطرح کردن آن وجود نداشته باشد. دوما مودی مالیاتی دلیل و مدارک کافی برای اثبات غیر عادلانه بودن مالیات تعیین شده را داشته باشد و در نهایت شکایتی که مطرح می شود توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تایید قرار گیرد

با توجه به توضیحاتی که دادن میتونن اظهارنامه مالیاتی توافقی تبصره ماده ۱۰۰ رد کنن و خود سامانه امور مالیاتی خودش به طور خودکار مالیات شخص رو حساب می‌کنه و بهترین اظهارنامه برای همه افراد اظهارنامه توافقی تبصره ماده ۱۰۰ هستش
و چون ۵ سال در یک مکان فعالیت داشتند مالیات سال قبل + مالیات امسال شون مبنای مالیات شون هستش

اگر که بخوان اظهارنامه مالیاتی توافقی تبصره ماده ۱۰۰ رد کنن مبنای درآمد شون
تراکنش دستگاه پوز+ واریزی به حساب ها
هستش و مالیات شون مقطوع هستش و در ثبت اظهارنامه مالیاتی عادی اگر که از این مبلغ وام یا واریزی متفرقه ای داشتند که با سند و مدرک بتونن اون مبلغ رو ثابت کنن میتونن از این مبلغ کسر کنن و اون عدد رو مبنا قرار بدن

گردش تراکنش پوز + واریزی به حساب
مبنای درآمد اشخاص حقیقی هستش و باتوجه به اینتاکد مالیاتی مالیات مشخص میشه
پس اگه اظهارنامه توافقی تبصره ماده ۱۰۰ رد بشه بهتر از اینکه اظهارنامه مالیاتی عادی رد شه چون در اظهارنامه توافقی مالیات رو قبول کرده و رسیدگی انجام نمیشه اما اظهارنامه مالیاتی عادی ممکنه مالیات کمتر شناسایی بشه اما بعد از رسیدگی به پرونده مالیاتی مالیات شناسایی شده بیشتر از عدد مالیات در اظهارنامه مالیاتی توافقی هستش

حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری پایان خدمت
خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه
مستمری پرداختی به وراث
حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد، معاف از مالیات است
وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی
خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری قرار داده می‌شوند
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت قانونی درآمد
حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان معاف از مالیات هستند
50 درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می شوند

۱ . چنانچه زن با همسر (شوهر)خود در یک مشارکت مدنی(مشاغل مشارکتی) شریک باشد، به وی معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.  م. م تعلق نمی گیرد.(تبصره یک ماده ۱۰۱ ق.م.م)
۲ . زن جزو وراث طبقه اول متوفی در مالیات بر ارث می باشد(ماده ۱۸ ق.م.م)
۳ . هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی و هنری موسسه برای همسر (زن)، پرسنل حقوق بگیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. (بند ۲۸ ماده ۱۴۸ ق.م.م)
۴ . حقوق و مزایای زن (همسر مودی) در موسسات غیر اشخاص حقوقی ، جزو هزینه های قابل قبول صاحب موسسه محسوب نمی گردد (تبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)
۵ . زن (همسر مودی) میتواند با تنظیم وکالت نامه و بدون پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م در مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان وکیل مودی حضور یابد( ماده ۱۰۳ ق.م.م)
۶ . هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه زن (همسر) و نیز هزینه های بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی برای وی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مشاغل و حقوق مودی میباشد (ماده ۱۳۷ ق.م.م) هزینه مراقبت و توانبخشی همسر (زن) معلول یا دارای بیماری خاص و صعب العلاج مودی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق و مشاغل مودی می باشد. (ماده ۱۳۷ ق.م.م )

موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق 1403، مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) عبارتند از:

بازخرید ایام مرخصی؛
هزینه عائله‌مندی؛
هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛
عیدی و پاداش آخر سال؛
مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛
حق شیر؛
پاداش نهضت سوادآموزی؛
حق تضمین کسر صندوق؛
خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛
پاداش افزایش تولید
موارد مشمول بیمه و مالیات کدامند؟
طبق ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1403 سقف معافیت مالیاتی مبلغ 120,000,000 میلیون تومان به صورت سالانه تعیین شده است. تمام پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی که به کارمندان و کارگران تعلق بگیرد و به طور رسمی در فیش آن‌ها ثبت شود باعث می‌شود کارمندان مشمول حقوق و بیمه شوند. مانند حق ایاب و ذهاب، حق غذا، سرپرستی، هزینه تلفن و . . به غیر از معافیت‌های مالیات حقوق 1403 که در بالا ذکر شد.
این موارد به دلیل آن که توسط کارشناسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی مورد حسابرسی بیمه قرار می‌گیرند، بسیار مهم هستند.

مودیان مالیاتی (اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل) با استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، از مزایای ذیل برخوردار شوند:
۱. عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند  طولانی تشخیص و رسیدگی
۲. لحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمی
۳. عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر
۴. امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر
۵. عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه در نمونه اظهارنامه

فیش حقوقی باید شامل مزایای مربوطه مثل حق اولاد، بن کارگری ، مسکن،اضافه کاری و … باشد
و پرداخت مبلغ اضافه کاری باعث هزینه شرکت میشه و می‌تونه از مبلغ مالیات عملکرد شرکت کم کنه
و باید دلایل کافی برای اثبات این موضوع داشته باشید

شرط استفاده از مزایا و معافیت ها انجام تکالیف مالیاتی هست
پس مشاغل معاف از مالیات هم باید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنید

در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید، پرداخت­ کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­ کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه­ های متعلق خواهندبود

موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق 1403، مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) عبارتند از:

بازخرید ایام مرخصی؛
هزینه عائله‌مندی؛
هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛
عیدی و پاداش آخر سال؛
مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛
حق شیر؛
پاداش نهضت سوادآموزی؛
حق تضمین کسر صندوق؛
خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛
پاداش افزایش تولید