منظور از ترازنامه طبقه بندی

منظور از ترازنامه طبقه بندی شده چیست؟

وقتی در ترازنامه در ارائه اطلاعات ، داراییها و بدهی ، به دارایی ها و بدهی های جاری و غیر جاری تقسیم بندی می شوند و اقلام ترازنامه بر این مبنا طبقه بندی می شوند .ترازنامه های تهیه شده را ترازنامه طبقه بندی شده گویند. به طور معمول ترازنامه طبقه بندی شده حاوی اقلام زیر می باشد:

الف)دارایی های جاری ،شامل

1-موجود نقد

2-سرمایه گذاری های جاری

3-حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی

4-موجودی کالا

5-پیش پرداخت هزینه ها و سفارشات

 

ب)دارایی های غیر جاری ،شامل :

1-سرمایه گذاری های بلند مدت

2-دارایی های ثابت مشهود

3-دارایی های نا مشهود

4-سایر دارایی های غیر جاری

 

ج)بدهی های جاری ،شامل:

1-حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

2-سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

3-پیش دریافت ها

4-ذخیره مالیات

5-سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

 

د)بدهی های غیر جاری ،شامل :

1-تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت و اوراق مشارکت

2-تعهدات بلند مدت اجاره سرمایه ای

3-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

4-سایر بدهی های غیر جاری

5-بدهی های احتمالی

 

ه)حقوق صاحبان سرمایه ،شامل :

1-سرمایه

2-اندوخته ها

3-سود و زیان انباشته


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.