ذخیره-مالیات-بر-درآمد-چیست؟

ذخیره مالیات بر درآمد چیست؟

می دانید شرکت ها بابت درآمد های حاصله از فعالیت خود باید مالیات بر درآمد را تا 4 ماه بعد از دوره مالی به وزارت اقتصاد و دارایی واریز نمایند

ضمناً در حسابداری ذخیره های بدهی در واقع بدهی های هستند که پرداخت آنها قطعی است ولی مبالغ آنها مشخص نمی باشد.

بنابراین حسابدارها در پایان دوره مالی بر اساس قوانین مالیاتی و تجربیات خود مالیات شرکت را که در واقع یک بدهی قطعی است محاسبه و پیش بینی می نمایند و لیکن چون مبلغ آن دقیقاً مشخص نیست این برآورد مالیات را در حساب ذخیره مالیات بر درآمد ثبت می نمایند .

باید توجه داشته باشید که مبلغ قطعی مالیات پس از رسیدگی ممیز مالیاتی تعیین می شود و طی برگ تشخیص قطعی مالیات به شرکت ابلاغ خواهد شد که معمولاً این مبلغ یعنی مبلغ قطعی مالیات با پیش بینی مالیاتی که توسط حسابدارها در حساب ذخیره منظور گردید مغایرت دارد و غالیاً برگ تشخیص قطعی بیش از ذخیره می باشد بنابراین مابقی مالیات به حساب وزارت اقتصاد دارایی پرداخت خواهد شد و چون با پرداخت وجه فوق حساب ذخیره مالیات مانده بدهکار پیدا می کند در سال بعد که ذخیره مالیات برآورد می شود باید این مانده بدهکار اصلاح شود و در برآورد سال جدید ذخیره مالیات به علاوه مبلغ مانده بدهکار ثبت شود و اگر وجه پرداختنی توسط شرکت بابت ذخیره مالیات بر درآمد بیش از برگ تشخیص مالیات قطعی باشد این مبلغ اضافه پرداختی در پرونده مالیاتی بابت مالیات سال آینده قید خواهد شد.


دانلود PDF ذخیره مالیات بر درآمد چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.