ترازآزمایشی چیست؟

تراز آزمایشی چیست؟

ترازآزمایشی:

گزارش تراز آزمایشی یک گزارش درون سازمانی بوده که از‌آن برای بررسی صحت و درستی مانده حسابهای دفتر کل استفاده میشود.این گزارش قبل از تهیه گزارشات اصلی انجام میشود.

این گزارش به دوصورت میباشد:

  • دوستونی
  • چهارستونی

تراز آزمایشی 2 ستونه

منظور از چهارستونی بودن آزمایش چهارستون گردش بدهکار وبستانکار ومانده بدهکار وبستانکار میباشد.امکان دارد ستون هایی نیز به تراز آزمایشی مانند ردیف و عنوان حساب ویا شماره حساب اضافه گرددکه انها جزوستون های اصلی تراز آزمایشی نمیباشد.

در تهیه تمام گزارشات حسابداری باید اصول اولیه گزارش نویسی که نوشتن نام موسسه،عنوان گزارش،تاریخ میباشد باید رعایت شود.

در ستون شرح یا عنوان حساب حسابهایی که در دفتر کل دارای مانده میباشند نشان داده میشود.

ترتیب قرار گرفتن حسابها در دفتر روزنامه به صورت زیر میباشد:

ابتدا حساب دارایی ها(جاری وثابت)سپس حسابهای بدهی وسرمایه و برداشت و درآمد و هزینه

منظور از گردش بدهکار،جمع ستون بدهکار حسابها در دفتر کل میباشد و بالعکس

مانده ها نیز بر اساس ماهیت خود حساب در ستون بدهکار وبستانکار قرار میگیرد.

ستون گردش بدهکار و بستانکار باید باهم برابر باشد.

جمع ستون مانده بدهکار ومانده بستانکار نیز باید در تراز آزمایشی باهم برابر باشند.

تراز آزمایشی 4 ستونه

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *