انواع مالیات

مالیات به چند دسته تقسیم می شود؟

انواع مالیات

1.مالیات مستقیم:

نوعی از مالیات است که بین پرداخت کننده و سازمان حد فاصلی وجود ندارد و مودی مشخص میباشد.

 

2.مالیات غیر مستقیم:

از مالیات است که بین پرداخت کننده و سازمان مودیان دیگری نیز وجود دارند و مودی مشخص نمی باشد ولو اینکه ممکن است پرداخت کننده مودی شناخته شده در سازمان نیز نباشند.

 

بخش اول : مالیات مستقیم

الف – مالیات بر دارایی

ب- مالیات بر درآمد

1- مالیات بر ارث

1- مالیات بر درآمد املاک و مستقلات

۲- حق تمبر

۲- مالیات بر درآمد کشاورزی

 

٣- مالیات بر درآمد حقوق

 

۴- مالیات بر درآمد مشاغل

 

۵- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

۶- مالیات در آمد اتفاقی

 

بخش دوم : مالیات غیر مستقیم

الف : مالیات بر واردات

ب : مالیات بر مصرف و فروش

1- حقوق گمرکی

1- ماليات بر فرآوردهای نفتی

۲- سود بازرگانی

۲- مالیات توليد الكل طبی و صنعتی

۳- ۳۰% اتومبیل وارداتی

٣- مالیات نوشابه های غير الكلى

۴- ۱۵%حقی ثبت

۴- مالیات بر فروش سیگار

 

۵- ماليات اتومبیل و غیره

 

6-مالیات نقل وانتقال اتومبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.