انواع دفاتر حسابداری

انواع دفاتر حسابداری

دفاتر حسابداری

کلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

  • گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل :
  1. دفتر روزنامه عمومی
  2. دفتر دارایی
  3. دفتر کل
  4. دفتر کپیه
  • گروه دوم:دفاتر غیر رسمی یا کمکی شامل:
  1. دفاتر معین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران

خوب برای هر کدام یه توضیح بدهیم

دفتر روزنامه عمومی

تصویر دفتر روزنامه

دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.

 

دفتر کل

تصویر دفتر کل حسابداری

عبارت است از مجموعه حساب هایی که برای ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود.

نکته:نوشتن دفتر کل بعد از رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.

دفترکپیه

دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را دران به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

دفتر دارایی

دفتری است که تاجر باید هر ساله صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز در آن ثبت و امضا نماید.

دفتر معین

دفتر معین حسابداران

دفتر معین یک دفتر کمکی برای حسابدران می باشد که حسابهای جزء یک حساب کل را در آن نگهداری و ثبت می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.