نرخ مالیات اشخاص حقوقی

نرخ مالیات اشخاص حقوقی به چه صورت است؟

 

درآمد‌مشمول‌مالیات‌ابرازی‌شرکتها‌و‌اتحادیه‌های‌

تعاونی‌متعارف‌و‌شرکتهای‌تعاونی‌سهامی‌عام‌مشمول‌ بیست‌و‌پنج‌درصد‌(%25)تخفیف‌از‌نرخ‌موضوع‌این‌ماده‌می‌باشد.

 

به ازای هر ده درصد ( 10%)افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

نکته – درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (%25)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. نرخ مالیات شرکت های تعاونی 18.75%

 

نکته – به ازای هر ده درصد(10%)فزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. نکته ت در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در

 

صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

جلسه هفتم کارآموزی حسابدارشید در پنل کاربری دانشجویان عزیز قرار گرفتورود به پنل کاربری
+