آموزش بستن حساب ها

آموزش گام به گام بستن حساب ها

حسابها با توجه به نوع بسته شدن به دو دسته تقسیم میشوند:

1) حسابهای موقت(سودوزیانی)

2) حسابهای دائمی (ترازنامه ای)

بستن حساب ها

قبل از آشنایی با بستن حساب ها باید با چرخه اصلی حسابداری آشنا شویم.سیستم حسابداری باید تمامی اطلاعات مالی موسسه را شناسایی، اندازه گیری،ثبت ، طبقه بندی و در قالب صورت های مالی تلخیص نموده تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری فراهم نماید.

1- جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه

2- تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه

3- ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی

4- انتقال کلیه عملیات ها از دفتر روزنامه به دفتر کل

5- تهیه تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

6- اصلاحات و تعدیل حسابهای دفتر کل

7- تهیه تراز آزمایشی (اصلاح شده)

8- تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

9- بستن حساب ها ی موقت

10- تهیه تراز آزمایشی (اختتامی)

11- تهیه ترازنامه و بستن حساب ها ی دائمی

عملیات حسابداری به دو بخش تقسیم می شود؛

 1. عملیات طی دوره مالی
 2. عملیات پایان دوره مالی

عملیات طی دوره روزانه و مستمر می باشند که شامل:

 1. جمع آوری اطلاعات مالی
 2. تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
 3. ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه ( ورود اطلاعات اولیه )
 4. نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

و عملیات پایان دوره مالی درجهت تهیه صورتهای مالی اساسی موسسه هستند که شامل :

 1. تهیه ترازنامه آزمایشی
 2. اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل ( ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل )
 3. تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
 4. بستن حساب های موقت ( انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آن ها به دفتر کل )
 5. تهیه ترازنامه آزمایشی اختتامیه
 6. تهیه ترازنامه

 این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای  مالی اساسی ارائه می دهد.

تهیه صورتهای مالی یکی از اساسی ترین و مهمترین دستاوردهای بخش حسابداری می باشد.

نتیجه و خلاصه تمام عملیات حسابداری در پایان دوره مالی در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می شود .

منظور از بستن حساب چیست؟

در پایان دوره مالی و بعد از اینکه صورتهای مالی محاسبه شد نوبت به بستن حسابها می رسد،دقت داشته باشید که قبل از بستن حسابهای دوره مالی جدید ثبت معاملات دوره مالی بعد امکان پذیر نیست.

به همین دلیل باید در پایان هر دوره مالی در جهت رعایت فرض دوره مالی و همچنین رعایت قوانین مربوط به نگهداری دفاتر قانونی کلیه حسابها بسته شوند.

منظور از بستن حسابها،صفرکردن مانده آن میباشد.دقت داشته باشین در هنگام مانده گیری حسابهای دفتر کل هر حساب مبلغی به عنوان مانده دارد که این مانده در طرف ماهیت همان حساب می باشد.

برای مثال مانده حساب دارایی ها در سمت بدهکار حساب و مانده حساب بدهی و درآمد طرف بستانکار آن می باشد و برای صفر کردن آنها لازم است آن حساب را معادل مبلغ مانده ،معکوس کنیم .

دلایل بستن حساب ها

با توجه به فرض دوره مالی هر واحد اقتصادی دارای دوره مالی مساوی می باشد ،که به هر یک از این دوره ها یک دوره مالی میگویند.که معمولا از اولین ماه سال یعنی فروردین شروع شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارند،مالکین کسب و کار در پایان سال نسبت به عملکرد(سود یا زیان) سال مالی خود اقدام میکنند.که مبنای آن تهیه صورتهای مالی می باشند و پس از آن بستن حسابها در پایان سال انجام می گیرد تا ابتدای دوره مالی بعد با مانده صفر حسابها شروع شود.

یکی دیگر از دلایل بستن حساب ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط به نگهداری دفاتر قانونی میباشد که از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است،واحد های اقتصادی ملزم به تهیه دفاتر جدید برای هر سال مالی می باشند،به همین دلیل،حسابها در دفاتر سال مالی جاری بسته شده تا به سال مالی بعد منتقل شوند.

حسابها با توجه به نوع بسته شدن به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. حساب های موقت (سود و زیانی)
 2. حساب های دائمی (ترازنامه ای)

حساب های موقت

قبل از اینکه به بستن حسابها بپردازیم بایدبدانیم بستن حسابها در موسسات مختلف متفاوت است

موسسات از نظر فعالیت به سه دسته تقسیم میشوند:

 • خدماتی
 • بازرگانی
 • تولیدی

حسابهایی که در یک دوره مالی مورد استفاده قرار میگیرندو مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال پیدا نمی کنند،چرا که مانده این حسابها در صورت سود و زیان(عملکرد)منتقل می شود.

مثال؛

در پایان سال با بررسی متوجه میشویم در امد موسسه پارس در سال ۱۳۹7 مبلغ 30،۰۰۰،۰۰۰ ریال است،این مبلغ نشان دهنده درآمد موسسه پارس برای همان سال است.

بابت هزینه ها هم به همین صورت عمل میکنیم که هزینه های سال 97 برای همان دوره مالی است.

در نتیجه کلیه حسابهای درآمد و هزینه جزء حسابهای موقت هستند ومعروف به حسابهای سود وزیانی نیز می باشند.

بستن حسابها در موسسات خدماتی چگونه است؟

با توجه به نحوه کسب سود در مؤسسات خدماتی، به طور معمول در این نوع از مؤسسات، حساب های موقت شامل موارد زیر است:

 • درآمد ارائه خدمات
 • هزینه ها

جهت بستن حسابها در موسسات خدماتی مانده حساب هزینه و درآمد را صفر می کنیم و به حساب سود وزیان جاری (خلاصه سود وزیان) انتقال می دهیم.

۱- بستن حساب های درآمد

به طور معمول حساب های درآمد دارای مانده بستانکار هستند، به منظور صفر کردن مانده آنها کافی است،معادل مانده بستانکار خود بدهکار شده و حساب  سود و زیان جاری معادل مجموع درآمدها (درصورتی که چند نوع درآمد داشته باشیم) بستانکار شود.

درآمد **

               حساب سود وزیان جاری **

بابت بستن حساب درآمد به حساب سود وزیان جاری

 

۲- بستن حساب های هزینه

با توجه به اینکه حسابها ی هزینه دارای مانده بدهکار هستند،در هنگام بسته شدن معادل مانده بدهکار خود بستانکار می کنیم و حساب  سود وزیان جاری  را معادل ان بدهکار می کنیم.

چنانچه حسابهای هزینه متعدد بود می توان در قالب یک ثبت مرکب سود وزیان  را معادل مجموع هزینه ها بدهکار و هر یک از هزینه ها را مطابق ثبت زیر بستانکار کنیم.

سود وزیان جاری  **

                         هزینه اجاره **

                         هزینه تلفن **

                         هزینه ایاب وذهاب **

                        هزینه حقوق **

بابت بستن حساب هزینه ها به حساب  سود و زیان جاری

در مرحله بعد حساب  سود و زیان  جاری مانده گیری می شود، لازم به ذکر است اگر پس از بستن حساب های موقت مانده حساب سود و زیان  جاری بدهکار باشدنشان دهنده زیان   است و بالعکس

 

پس از انجام دو مرحله فوق مانده حساب  سود و زیان جاری  باید به حساب “سود(زیان) انباشته” بسته شود.

نکته ۱: در برخی کتاب‌ها و سایت‌ها عنوان شده که حساب سود وزیان جاری (خلاصه سود و زیان) مستقیما به حساب سرمایه بسته می‌شود. در این خصوص در نظر داشته باشید سود و زیان جاری  به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می‌شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت‌ها در خصوص تغییر در سرمایه است و بدون انجام مراحل قانونی نمی‌توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

نکته ۲: مانده بستانکار حساب  سود و زیان جاری  نشان دهنده سود در سال مالی و مانده بدهکار نشان دهنده زیان در سال مالی است.

ثبت بستن حساب سود و زیان جاری  با فرض مانده بستانکار، با بدهکار کردن حساب سود و زیان جاری و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

 

سود وزیان جاری                                                 ****

 

سود (زیان) انباشته                                    ****

 

 بستن حساب ها در مؤسسات بازرگانی

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی مشابه موسسات خدماتی است،و تفاوت ان با توجه به ماهیت فعالیت های بازرگانی،اضافه شدن برخی حسابها شامل خرید و فروش و حسابهای وابسته به آن است.

بستن حساب های موقت در موسسات بازرگانی

با توجه به نحوه کسب سود در واحدهای بازرگانی،به طور معمول در این مؤسسات حساب های موقت شامل موارد زیر است:

 1. فروش کالا
 2. برگشت از فروش و تخفیفات
 3. تخفیفات نقدی فروش
 4. خرید کالا
 5. برگشت از خرید و تخفیفات
 6. تخفیفات نقدی خرید
 7. هزینه حمل کالای خریداری شده
 8. هزینه ها

بستن حساب های موقت با مانده بستانکار

در واحد های اقتصادی با موضوع فعالیت بازرگانی،حساب های درآمد فروش کالا، برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید به طور معمول دارای مانده بستانکار هستند،

برای بستن آنها کافی است هر یک را معادل مانده بستانکار خود،بدهکار کرده و در مقابل حساب  سود و زیان جاری معادل جمع آنها بستانکار کنیم.

این دسته از حساب ها در پایان دوره مالی صفر می گردند و به حساب سود و زیان جاری  منتقل می شوند.

فروش                                 **

تخفیفات نقدی خرید              **

برگشت از خرید و تخفیفات    **

                                   سود وزیان جاری  **

بابت بستن حساب موقت مانده بستانکار

 

بستن حسابهای موقت با مانده بدهکار

در موسسات حسابهای خرید،برگشت ازفروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش دارای مانده بدهکار هستند،برای بستن حسابهای دارای مانده بدهکار معادل مانده آنها را بستانکار کرده و در مقابل حساب  سود و زیان جاری معادل جمع آن بدهکار می کنیم.

 سود وزیان جاری  **

             خرید **

              هزینه ها **

              برگشت از فروش و تخفیفات **

              تخفیفات نقدی فروش **

 بابت بستن حسابهای با مانده بدهکار

 

حساب  سود و زیان جاری

حساب سودو زیان  جاری یک حساب کمکی است که جهت بستن حسابهای موقت در پایان سال ایجاد میشود.

بعد از انتقال مانده حسابهای موقت به این حساب و مانده گیری حساب  سود وزیان در پایان سال چنانچه مانده سمت بدهکار باشد زیان و چنانچه مانده بستانکار باشد سود داشتیم،

و در نهایت مانده حساب سود و زیان جاری  پس از کسر اندوخته ها و تقسیم سود  به حساب سود و زیان انباشته منتقل می گردد.

 

۲- حساب های دائمی (ترازنامه ای)

حسابهای هستند که بر خلاف حسابهای موقت محدود به یک دوره مالی نیستند و مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال پیدا میکنند.

حساب دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، استهلاک های انباشته از جمله این حساب ها هستند،

که می توان همگی آنها را در ترازنامه نیز مشاهده نمود.

مانده این حسابها در پاین دوره مالی صفر شده به سال مالی بعد بعد منتقل میشوند.

حساب تراز اختتامیه **

               صندوق                  **

                بانک                    **

                حسابهای دریافتنی **

                 داراییهای ثابت        **

بابت بستن حساب های دارایی

 

حسابهای پرداختنی **

ذخیره استهلاک        **

سرمایه                  **

               تراز اختتامیه              **

بابت بستن حساب بدهی ها وسرمایه

 

حساب تراز اختتامیه چیست؟

حسابهای دائم با حساب تراز اختتامیه بسته میشوند.این حساب یک سرفصل کمکی بریا بستن حسابها بوده و در یک روز افتتاح و در همان روز بسته می شوند.

در صورتی که این تراز نشود حتما در ثبت سایر اسناد خطایی رخ داده و نیاز به بررسی دارد.

نکاتی که باید بعد از بستن حساب کنترل شود

 • صفر بودن مانده حساب تراز اختتامیه در سال مالی بسته شده
 • کنترل انتقال صحیح مانده حساب های دائمی (قبل و بعد از بستن حساب)
 • صفر شدن حساب سود و زیان در اول دوره سال مالی جدید

چگونگی ثبت سند افتتاحیه در سال مالی جدید

انجام این کار دقیقا بر عکس بستن حسابهای دائمی در پایان سال میباشد با این تفاوت که باید به جای حساب “تراز اختتامیه” از حساب “تراز افتتاحیه” استفاده نمود.

نکته:حساب “تراز اختتامیه” در پایان دوره مالی و حساب “تراز افتتاحیه” در ابتدای دوره مالی ایجاد و با توجه به گردش برابر حسابهای بدهکار و بستانکار در سند اختتامیه و افتتاحیه، در همان زمان هم بسته میشوند.

مثال جامع در مورد مبحث بستن حساب ها

-تراز آزمایشی اصلاح شده شرکت خدماتی پارس در پایان سال مالی 1397 به صورت ذیل ارائه شده است:

شرح مانده بدهکار مانده بستانکار
بانک 4,000,000  
ملزومات 300,000  
موجودی کالا 1,800,000  
هزینه حمل کالای خریداری شده 250,000  
حساب های دریافتنی 350,000  
حساب های پرداختنی   800,000
پیش دریافت فروش   550,000
سرمایه   4,000,000
برداشت 150,000  
فروش   15200000
برگشت از فروش و تخفیفات 300,000  
خرید 13,000,000  
برگشت از خرید و تخفیفات   350,000
هزینه حقوق 220,000  
هزینه آب و برق تلفن 480,000  
تخفیفات نقدی فروش 50,000  
جمع 20،900،000 20،900،000

مطلوب است:

الف)بستن حساب های موقت

ب)بستن حساب های دائمی

ج)بستن حساب های اختتامی

 

ابتدا حسابهای موقت را بررسی میکنیم؛

 

 خلاصه سود و زیان جاری 950،000

               هزینه حمل کالای خریداری شده 250,000

               هزینه حقوق                           220,000

               هزینه آب و برق تلفن                480,000

بابت بستن حسابها ی موقت هزینه ها به حساب سود وزیان جاری

 

حساب سود وزیان جاری  13،350،000

               برگشت از فروش و تخفیفات 300,000

               خرید                           13,000,000

               تخفیفات نقدی فروش            50,000

بابت بستن حسابهای موقت با مانده بدهکار در موسات بازرگانی

 

فروش                1520،0000

تخفیفات نقدی خرید 350,000

               حساب سود وزیان جاری  15،550،000

بابت بستن حسابهای موقت بامانده بستانکار در موسسات بازرگانی

 

 

 

حساب  سود وزیان جاری
950،000 15،550،000
13،350،000  
1،250،000 1،250،000 مانده

مانده حساب  سود وزیان  جاری معکوس وبه حساب سود انباشته  انتقال میدهیم.

 

سپس مانده حسابهای دائمی را با حساب تراز اختتامیه می بندیم.

تراز اختتامیه            6450،000

               بانک                      4,000,000

               ملزومات                   300,000

               موجودی کالا          1,800,000

               حساب های دریافتنی 350,000

بابت بستن مانده حسابهای دائمی با تراز اختتامیه

 

حسابهای پرداختنی        800،000

پیش دریافت فروش        550،000

سرمایه                      5،100،000

   سودو زیان انباشته 1.250.000          

                               تراز اختتامیه           7.700.000

بابت بستن مانده حسابهای دائمی با تراز اختتامیه

تراز اختتامیه
7.700.000 7.700.000
0 0

 

میانگین امتیاز 2.6 / 5. تعداد آرا : 5

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

14 دیدگاه برای “آموزش گام به گام بستن حساب ها

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴