نوبت کاری چیست؟

نوبت کاری چیست؟

نوبت کاری

به موجب ماده های 55و 56 قانون کار؛ کار نوبتي عبارت است از کاري که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبت هاي آن در صبح یا عصر یا شب واقع ميشود و کارگري که در طول ماه به طور نوبتي کار ميکند علاوه بر مزد فوق العاده نوبتکاري نیز دریافت خواهد کرد.

درصد فوق العاده نوبتکاری

نوبت کار
10%

صبح و عصر

15%

صبح و عصر و شب

22.5% صبح و شب یا عصر و شب
به موجب ماده 53 قانون کار؛ کار روز، کارهایي است که زمان انجام آن از ساعت 6بامداد تا 22میباشد کار شب کارهایي است که زمان انجام آن بین 22تا 6بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایي است که بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع ميشود    

دیدگاهتان را بنویسید

جلسه هفتم کارآموزی حسابدارشید در پنل کاربری دانشجویان عزیز قرار گرفتورود به پنل کاربری
+