فیلم پکیج دوره غیر حضوری حسابدارشید

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

دوره کامل حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی
بهمراه پروژه بازرگانی در نرم افزار هلو با اسناد واقعی

فیلم پکیج دوره غیر حضوری حسابدارشید

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان