مدت کار قانون کار

مدت کار در قانون کار !

به موجب ماده 51قانون کار؛ ساعت کار مدت زماني است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار ميدهد. به غیر از مواردي که در قانون کار مستثني شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8ساعت تجاوز نماید.

به موجب تبصره یک ماده 51قانون کار؛ کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانوني آنان، ميتواند ساعات کار را در بعضي از روزهاي هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44ساعت تجاوز نكند در شرایط سخت و زیان آور روزانه 6 ساعت و هفتگی 36 ساعت می باشد.

 

با توجه به اینکه در قانون کار ۴۴ساعت کار برای یک هفته اعلام شده است و یک هفته شامل شش روزکاری و یک روز جمعه برای استراحت است، بنابراین برای محاسبه کل ساعات کار در یک ماه به قرار زیر عمل میکنیم:

(معادل ۷ساعت و بیست دقیقه) ۶ = ۷.۳۳روزکاری ÷ ۴۴ساعت
220ساعت در ماه = ۳0روز × ۷.۳۳

 

در برخی شرکتها نیز هر ماه کاری را چهار هفته متوالی (28روز = 7روز × 4هفته) به علاوه دو روزکاری در نظر میگیرند و از آنجایی که قانون ۴۴ساعت کار برای یک هفته اعلام کرده است، کل ساعات کار در یک ماه را به قرار زیر محاسبه میکنند:

176ساعت برای 4هفته متوالی = 44ساعت برای یک هفته × 4
192ساعت کار در ماه = (8ساعت × 2روزکاری) + 176ساعت برای 4هفته متوالی

 


 

دانلود مقاله PDF مدت کار در قانون کار

 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.