اصطلاحات کارگزینی

3 اصطلاح مهم در کارگزینی !

حقوق پایه (مزد مبنا)

حقوقی است که با رعایت قانون کار و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر با قانون کار نباشد،برای انجام یک ساعت کار معین و یا تولید ی واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی ، روزانه ،هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود.

 

پایه سنوات

پایه سنواتی را می توان بخش حمایتی پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد ، توسط شورای عالی کار ،تصویب و ابلاغ می شود .این بخش از حقوق ،در واقع قسمتی  از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود ،هر چند می توان ان را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یک بار نیز پرداخت کرد.

پایه سنوات یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد

تعلق یافتن پایه سنوات به شاغلین ، منوط به داشتن یک سال سابقه کار در همان شرکت است.

 

مزایا

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود ،در جز مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیر مستمر و  از نظر نوع پرداخت نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد.

  • مزایای مستمر
  • مزایای غیر مستمر

 

مزایای مستمر :مواردی هستندکه در چندین ماه متوالی همراه با حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شودو معمولاً در حکم حقوق افراد نیز ذکر می گردند.برخی از مزایای مستمر عبارت اند از :حقو اولاد،حق مسکن،بن کارگری،حق ایاب و ذهاب ،فوق العاده بدی آب و هوا ،محرومیت از تسهیلات زندگی ،محل خدمت ،اشتغال خارج از مرکز ،مشاغل مرزی ، شرایط محیط کار ، نوبت کاری، کشیک و حق جذب .

مزایای غیر مستمر:مواردی هستند که روال پرداخت ثابتی ندارندو ممکن است هر چند ماه یکبار به کارگران پرداخت شود.برخی از مزایای غیر مستمر عبارت اند از : اضافه کار ، پاداش انجام کار ،عیدی ، چاداش آخر سال ، هزینه تهیه لباس ، هزینه های پرداختی بابت درمان و معالجه ، بهره وری ،خسارات اخراج ،فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ، باز خرید خدمات ،باز خرید مرخصی.


 


 

دیدگاهتان را بنویسید

جلسه هفتم کارآموزی حسابدارشید در پنل کاربری دانشجویان عزیز قرار گرفتورود به پنل کاربری
+