16موردی که باید در نوشتن دفتر روزنامه رعایت کنیم !

16موردی که باید در نوشتن دفتر روزنامه رعایت کنیم !

موارد زیر را برای نوشتن دفتر روزنامه حتماً در نظر بگیرید

1-نوشتن سند حسابداری در دفتر روزنامه ، از سطر اول از صفحه اول آغاز می شود.

2-سند حسابداری بر روی خطوط دفتر نوشته می شود

3-بین سطر های دفتر فاصله قرار داده نمی شود.

4-در حاشیه دفتر و بین سطر های دفتر نوشته ای درج نمی شود.

5-اسناد حسابداری به زبان فارسی و بر مبنای پول رایج ایران (ریال ) نوشته می شود

6-در ستون شماره ردیف ، شماره سند جسابداری نوشته می شود.

7-اسناد به ترتیب تاریخ و پشت سر هم در دفتر نوشته می شوند.

8-صفحات دفتر به ترتیب شماره و پشت سر هم تحریر می شوند.

9-به علت نوشتن دفتر روزنامه به صورت روزانه ، در ستون تاریخ صرف ًا روز و ماه درج می
شود .دفتر روزنامه برای سال مالی جاری پلمپ شده است.تاریخ سال پلمپ دفتر بر روی
صفحه اول دفتر درج شده است پس نیازی به نوشتن سال مالی در صفحات دفتر وجود
ندارد.

10-روز و ماه صرف ًا در اولین سطر هر سند نوشته می شود و نیازی به تکرار آن در سطر های
بعدی ان سند وجود ندارد.

11-در ستون شماره دفتر کل ، شماره صفحه دفتر کل که مرتبط با همان حساب است درج
می شود.

12-در ستون شرح نام حساب های مربوط به سند حسابداری نوشته می شود.

13-برای نوشتن سند حسابداری ابتدا حساب های بدهکار و سپس حساب های بستانکار
نوشته می شود.

14-برای زیبایی دفتر کلیه حساب های بدهکار از سمت راست و حساب های بستانکار از
وسط ستون شرح نوشته می شود.

15-در ستون بدهکار و بستانکار مبلغ بدهکار یا بستانکار حساب نوشته می شود . لازم به
ذکر است که یک حساب صرف ًا بدهکار است یا بستانکار پس درج مبلغ بدهکار و
بستانکار توام برای یک حساب اشتباه است.

16-در پایان هر سند حسابداری شرح سند نوشته می شود تا با مراجعه به دفتر و مشاهده
شرح ان از ماهیت رویداد انجام شده اطلاعات کافی به دست آید. 

دیدگاهتان را بنویسید

جلسه هفتم کارآموزی حسابدارشید در پنل کاربری دانشجویان عزیز قرار گرفتورود به پنل کاربری
+