نکات مهم تحریر دفاتر کل

15 نکته مهم تحریر دفاتر کل

 1. دفترکل همان تی معروف حسابداری است.
 2. برای هر حساب موجود در اسناد حسابداری صفحه یا صفحاتی از در دفترکل به ان اختصاص داده می شود.
 3. متناسب با حجم عملیات یک حساب صفحات دفترکل به ان اختصاص داده می شود.به طور مثال برای حسابهای موجود نقد و بانک.حسابهای دریافتنی.موجودی کالا.حسابهای پرداختنی و فروش نسبت به حساب سرمایه و حساب سود و زیان انباشته صفحه های بیشتری اختصاص داده می شود.
 4. برای نوشتن دفترکل نیازی نیست کلیه صفحات به ترتیب و پشت سر هم تحریر شوند.
 5. اسناد حسابداری در دفترکل به ترتیب تاریخ نوشته می شوند.
 6. در بالای هرصفحه از دفترکل و جلوی کلمه حساب نام حساب مندرج در سند حسابداری درج می شود.
 7. در ستون تاریخ صرفا روز و ماه سند حسابداری درج می شود.زیرا سال پلمب دفترکل در ابتدای صفحه اول دفتر درج شده است.
 8. در ستون شماره دفتر روزنامه .شماره صفحه ای از دفتر روزنامه که سند حسابداری درآن ثبت شده است نوشته می شود.در ستون شرح.شرح سند حسابداری درج می شود. به صورت عرف به جای درج شرح سند حسابداری عبارت درج می شود.
 9. در صورتی که بخواهیم متوجه شرح سند حسابداری بشویم کافی است بر اساس شماره عطف دفترروزنامه به صفحه دفتر روزنامه مراجعه شود و شرح سند مطالعه گردد.اگر مدارک مرتبط با سند را بخواهیم کافی است بر اساس شماره سند به سند مربوطه مراجعه شود.
 10. در ستون بدهکار و بستانکار مبالع بدهکار و بستانکار نوشته می شود.
 11. در ستون باقیمانده تفاوت مبلغ بدهکار و بستانکار با توجه به ماهیت حساب نوشته می شود.
 12. اگر ماهیت حساب بدهکار باشد و حساب بدهکار گردد در ستون تشخیص بد(مخفف بدهکار)نوشته می شود.
 13. اگر ماهیت حساب بستانکار باشد و حساب بستانکار گردد در ستون تشخیص بس(مخفف بستانکار) نوشته می شود.
 14. اگر ماهیت حساب بدهکار باشد و حساب بستانکار گردد در ستون تشخیص بس نوشته می شود.
 15. اگر ماهیت حساب بستانکار باشد و حساب بدهکار گردد در ستون تشخیص بد نوشته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

جلسه هفتم کارآموزی حسابدارشید در پنل کاربری دانشجویان عزیز قرار گرفتورود به پنل کاربری
+