ماده -132معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

ماده 132معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

الف) میزان معافیت

1-صددرصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص (حقوقی غیر دولتی ( در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال و در سایر مناطق به مدت 5سال

2-در صورت استقرار در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه : در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13سال و در سایر مناطق به مدت 7سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

 

ب) شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

1-صدور‌پروانه‌بهره‌برداری‌یا‌قرارداد‌استخراج‌و‌فروش‌از‌طرف‌وزارتخانه‌ذیربط‌از‌تاریخ‌ 1395/01/01 از‌آن

2-عدم‌استقرار‌در‌شعاع‌ 120کیلومتری‌مرکز‌تهران‌به‌استثنای‌شهرک‌های‌صنعتی‌استان‌های‌قم‌و‌سمنان

3-عدم‌استقرار‌در‌شعاع‌ 50کیلومتری‌مرکز‌اصفهان‌و‌ 30کیلومتری‌مراکز‌سایر‌استان‌ها‌و‌شهرهای‌با‌ جمعیت‌بیش‌از‌ 300000نفر‌

4-عدم‌استفاده‌از‌معافیت‌موضوع‌بند‌(ث‌)ماده‌ 132ق.م.م‌برای‌احداث‌واحد‌تولیدی‌و‌معدنی

5-ابراز‌درآمد‌حاصل‌از‌فعالیت‌های‌تولیدی‌یا‌معدنی

6-تسلیم‌اظهارنامه‌،دفاتر‌قانونی‌و‌اسناد‌و‌مدارک‌حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.