شرایط دورکاری

شرایط دورکاری

دستورالعمل و ضوابط دورکاری

کار کـردن در منـزل بـه جـای رفتـن بـه محـل شـرکتها و ادارات، مزایـای بسـیاری بـرای کارمنـدان و کارفرمایـان دارد. ایـن موضـوع در دوران شـیوع ویـروس کرونـا، تـا حـد زیـادی نیـز بـه اثبـات رسـید. چـرا کـه پـس از همه¬گیـری ویـروس کرونـا و ویژگـی سـرایت¬پذیری بـه شـدت بـالای آن، بسـیاری از مشـاغل بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تنهـا راه باقـی مانـده بـرای حفـظ کسب¬وکارشـان و کمتـر کـردن ضر رهـای ناشـی از تعطیلـی تجـارت آنهـا، تبدیل شـیوه فعالیت تجارت خود به مدل دورکاری در شـرایط کرونا اسـت. بـه همیـن خاطر بسـیاری از کسـبوکارها به برونسـپاری امـور روی آوردند وتـا حـد ممکـن امکانـات دورکاری را بـرای پرسـنل خـود فراهـم کردنـد. دورکاری (Remote work) یـا Teleworking) (بـه معنـای اسـتفاده از ظرفیت های دنیای دیجیتال و اینترنت برای انجام امور شغلی، در فاصلهای دور از کارفرمـا و محـل کسـب وکار (اغلـب در خانـه کارمنـد) اسـت. دورکارهـا بـا اسـتفاده از اینترنـت، تلفـن همـراه، رایانـه، ایمیـل، تلفـن و… میتواننـد وظایـف شـغلی خـود را انجـام دهنـد. امـا از آنجایـی کـه دورکار ی بـه عنـوان مـدل جدیـد کسـبوکار، بـه خصـوص در ایـران سـابقه چندانـی نداشـته اسـت ممکـن اسـت برخـی از کارفرمایـان و کارمنـدان نیـاز بـه راهنمایـی بـرای بهره منـدی حداکثـر ی از این مدل شـغلی داشـته باشـند بـه همیـن خاطـر لـزوم وجـود دسـتورالعمل ضوابـط دورکاری بیـش از پیـش حـس می شـد. بـه علاوه بـه نظـر میرسـد بـه دلیـل مزایـای دورکاری، حتـی پـس از پایـان دوران شـیوع ویـروس کرونـا، ایـن مـدل فعالیـت کمابیش در برخی مشـاغل ادامـه پیـدا کنـد. بنابرایـن بیـش از هر زمانی ضروری اسـت کـه کارفرمایان و کارمنـدان خودشـان را بـرای تطبیـق بـا این دوره جدید از فعالیتهای شـغلی آمـاده کننـد و بـا نـگاه تخصصـی بـه حقـوق قراردادهـا، تنظیـم قـرارداد کار در مـوارد دورکاری را جـدی بگیرنـد.

دستورالعمل و ضوابط دورکاری

شـرکت ……… (کارفرمـا) بـا شناسـه ملـی………… و شـماره ثبـت ………… بـا نـام تجـاری………. بـا تدویـن دسـتورالعمل حاضـر، ضوابـط دورکار ی کارمنـدان خـود را تعییـن کـرده و آنهـا را نسـبت بـه تمـام مفـاد ایـن دسـتورالعمل، متعهـد میدانـد.

مـاده ۱. راه هـای ارتباطـی کارمنـدان بـا مرکـز پاسـخگویی شـرکت بـرای حل مشـکات شـغلی و فنی در دوران دورکاری بـه شـرح زیر هسـتند:

تلفن ثابت ……….. روزهای کاری از ساعت …… الی …… پست الکترونیکی ……….. همه روزه به صورت ۲۴ ساعته شبکه های اجتماعی ………… همه روزه به صورت ۲۴ ساعته

مـاده ۲. تمـام دسـتورالعملها، راهکارهـا و امـور مرتبـط بـا دورکاری توسـط اعضـای هیـات مدیـره متشـکل از خانمهـا و آقایـان ………. و ………… و …………… بـه کارمنـدان از طـرق مقتضی ابلاغ میشـود.

مـاده ۳. ابهامـات یـا نواقـص احتمالـی دسـتورالعمل حاضـر، از طریـق رجـوع بـه مفـاد قـرارداد کار فی مابیـن کارفرمـا و کارمنـد، تفسـیر و حل وفصـل خواهـد شـد.

ماده ۴. تعهدات و اختیارات کارفرما

کارفرمـا اختیـار بررسـی صلاحیـت هـر کارمنـد و تناسـب وظایـف شـغلی وی را بـرای شـروع، عـدم شـروع یـا پایـان همـکاری دورکاری دارد و کارمنـدان حـق اعتـراض بـه تصمیمـات کارفرمـا در ارتبـاط با ایـن موضـوع را ندارنـد.

کارفرمـا اختیـار واگـذاری یـا عـدم واگـذاری امکانـات شـرکت، ماننـد لپتـاپ، اینترنـت پرسـرعت و… بـرای انجـام دورکاری را دارا اسـت.

کارفرمـا متعهـد بـه ارائـه آمـوزش لازم فنـی و حرفـهای بـه کارمنـدان بـرای انجـام درسـت فرآینـد دورکاری اسـت.

کارفرمـا موظـف بـه فراهـم آوردن پشـتیبانی فنـی مسـتمر و ضـروری بـرای تسـهیل امـور دورکاری کارمنـدان اسـت.

بـرای ایـن منظـور، راههـای ارتباطـی مـاده ۱ دسـتورالعمل پیش بینـی شـده اسـت. کارفرمـا اختیـار نظـارت کامـل بـر فرآینـد دورکار ی کارمنـد را دارد و در مـوارد مقتضـی میتوانـد اقدام بـه دریافـت گـزارش شـفاهی یـا مکتـوب از کارمند کند.

کارفرمـا اختیـار ارزیابـی مسـتمر عملکـرد کارمنـد دورکار را دارد و میتوانـد در مواقـع لـزوم توصیه هـا یـا خط مشـی هایی بـرای ایـن منظـور بـه کارمند ابلـاغ کند. کارفرمـا در دوران دورکاری، عـاوه بـر پرداخـت حقـوق مـورد منـدرج در قـرارداد کار فی مابیـن، موظـف بـه پرداخـت میانگیـن مبلـغ ……….. ریـال بـه کارمنـدان خـود جهـت پوشـش هزینه هـای اینترنـت، روشـنایی، بـرق و محیـط خانـه کارمنـدان اسـت.

ماده ۵. تعهدات و اختیارات کارمند

کارمنـد موظـف اسـت در دوران دورکاری، بـه سـاعات کاری معمـول و تعهـدات قـراردادی خـود پایبنـد باشـد و انضبـاط مطلـوب را بـرای تحویـل پروژه هـای محـول شـده بـه کار ببنـدد.

کارمنـد وظیفـه دارد تـا محیـط خانـه یـا هـر مکان دیگر ی را کـه در آن اقدام بـه دورکار ی میکند، به خوبـی بـرای کار مهیا کند.

در صورتـی کـه محیـط خانـه یـا مکانی که کارمند بـرای دورکار ی انتخاب کرده اسـت، دارای ایراداتی باشـد، کارمنـد وظیفـه دارد کارفرمـا را از ایـن نواقـص آگاه کنـد و تدابیـر مقتضـی بـرای مهیـا شـدن فضـای مطلـوب را برعهـده بگیـرد. بدیهـی اسـت، مسـئولیت عـدم انجـام بـه موقـع و یـا بـا کیفیـت وظایـف شـغلی کـه ناشـی از مشـکات مـکان دورکار ی کارمنـد اسـت، تمامـا بـر عهـده کارمنـد خواهـد بود. کارمنـد متعهـد میشـود کـه از وسـایل ارتباطـی و تجهیزاتـی کـه عنـد الـزوم شـرکت در اختیـار وی میگـذارد تنهـا در راسـتای انجـام وظایـف شـغلی خـود بهـره ببـرد. کارمنـد بایـد کلیـه مشـکلات نرم افـزاری یـا سـخت افزاری سیسـتم را در اسـرع وقـت بـه پشـتیبانی فنـی شـرکت اطـلاع دهـد و از ارسـال دسـتگاه بـه تعمیـرکاران متفرقـه یـا دسـتکار ی سیسـتمها جـدا خـودداری کنـد. بدیهـی اسـت کـه در صـورت ورود خسـارت بـه تجهیـزات واگـذار شـده، کارمنـد مسـئول جبـران خسـارت خواهـد بـود.

کارمنـد نمیتوانـد بـدون مجـوز کارفرمـا، وظایـف محـول شـده را بـه شـخص یـا اشـخاص ثالثـی، کلا یـا جزئـا منتقـل کند.

حضـور کارمنـد در محیـط اداره یـا شـرکت تنهـا در مواقعـی امکانپذیـر اسـت کـه کارفرمـا ضـرورت حضـور وی را تاییـد کنـد.

کارمنـد موظـف اسـت در طـول دوران دورکاری، اطلاعـات و اسـناد مرتبـط بـا شـرکت و کارفرمـا را محرمانـه تلقـی کـرده و تدابیـر حفاظت از داده های شـرکت (مانند اسـتفاده از رمز عبور برای سیسـتم و یـا سـایر اطاعـات حسـاس) را در منـزل اتخـاذ کنـد.

کارمنـد بایسـتی در طـول ایـام و سـاعات کاری در دوران دورکاری کامـلا در دسـترس باشـد و چنانچـه کارفرمـا از او بخواهـد در محیـط شـرکت حضـور پیـدا کنـد، وی موظـف اسـت نسـبت بـه ایـن موضـوع، در اسـرع وقـت اقـدام کنـد. تدابیـر بهداشـتی و ایمنـی برای حضـور فیزیکی کارمند از سـوی کارفرمـا اتخـاذ خواهـد شـد. کارمند موظف اسـت انجام امور دورکاری خود را به طور منظم، به سرپرسـت هر بخش که توسـط کارفرمـا تعییـن میشـود گـزارش کنـد. کیفیـت و دقـت مـورد نیاز بـرای انجـام امـور در دوران دورکار ی تفاوتـی بـا فعالیت حضوری نخواهد داشـت.

هـر گونـه مشـکل فنـی ماننـد قطعـی اینترنـت یـا خرابـی سیسـتم، یـا غیرفنـی ماننـد بیمـار ی یـا فـوت نزدیـکان، کـه سـبب تعلـل در انجـام امـور شـغلی کارمنـد میشـود، بایسـتی در اسـرع وقـت، از طریق راههـای ارتباطـی بـه کارفرمـا ابلاغ شـود.

کارمنـد بایـد بـه مـدت زمـان دوران دورکار ی کـه توسـط کارفرمـا تعیین شـده اسـت پایبند باشـد و در صـورت ابـاغ هرگونـه تغییـر فرآینـد کار (دورکار ی یـا حضـور ی) از سـوی کارفرمـا، کارمنـد موظـف بـه تبعیـت خواهـد بود.

کارمنـد میتوانـد بـرای دسترسـی بـه فایلهـا یـا اطاعـات مـورد نیـاز بـرای انجـام وظایـف شـغلی خـود، از شـرکت درخواسـت کنـد. بدیهـی اسـت کـه دسترسـی مذکـور تنهـا بـا صلاح دیـد کارفرمـا ممکـن خواهـد بـود.

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا : 0

به این مطلب آموزشی رای خود را بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

ورود به سایت
سلام 👋 شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید.

ورود شما به معنای پذیرش قوانین سایت حسابدارشید می باشد.

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

تماس با ما | ۹ الی ۱۴

شروع جشنواره حسابدار حرفه ای | ۵۰٪ تخفیف | شنبه 26 خرداد |ساعت ۱۱ صبحاطلاعات بیشتر+ رزرو
+