مشاهده نتیجه آزمون

#1. در صورتی که کارگری برای انجام امور مربوطه به شرکت از محل کار خود خارج شود نیاز به چه مجوزی دارد ؟

#2. مأخذ محاسبه مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود، عبارت است از:

#3. کدامیک از موارد ذیل در خصوص ماموریت صدق می‌کند؟

#4. کدامیک از موارد زیر از مصادیق درآمد اتفاقی محسوب نمی‌گردد؟

#5. موسسه ای 40000 ریال نقد 35000 ریال پیش دریافت درآمد 5000 ملزومات 100000 اثاثه و 4000 ریال دستمزد پرداختی دارد جمع دارایی موسسه عبارت است از:

#6. کدام معادله ، معادله اساسی حسابداری است ؟

#7. کدام گزینه از انواع دارایی‌های جاری نمی‌باشد؟

#8. درآمد حاصل از کدامیک از فعالیت‌های زیر از مالیات معاف نیست؟

#9. حساب هزینه معمولا مانده ....... دارند و افزایش حساب های مزبور در طرف ..... و کاهش آنها در طرف ...... ثبت می‌شود

#10. به ازای هر ………… افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، ……………………… از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود

#11. کدام رویداد ، رویداد مالی است ؟

#12. حق بیمه سهم کارگر چند درصد است؟

#13. ساعات کار کارگران در هفته نباید از ……. تجاوز کند ؟

#14. یک شرکت پخش مواد غذایی مقداری از محصولات شرکت را به صورت نسیه به فروش رساند.چه حسابی بدهکار می گردد؟

#15. کدام گزینه معرف شخصیت حقیقی است؟

#16. برای هر ساعت کار شب چند درصد فوق العاده شب کاری پرداخت می‌شود؟

#17. کدامیک از موارد زیر در مورد اضافه کاری صحیح نیست؟

#18. در ماموریت هزینه رفت و برگشت با کیست؟

#19. حق اولاد برای هر فرزند معادل چه مقداری می باشد ؟

#20. کارگری در هفته گذشته با 44 ساعت کار عادی مبلغ 220000 ریال حقوق دریافت نموده است ,دستمزد یک ساعت این کارگر چند ریال است؟

#21. کدامیک از هزینه های زیر جزو کسور حقوق و دستمزد حساب نمی شود؟

#22. کدامیک از اقلام زیر دارایی به حساب نمی آید؟

#23. کارگران نوبت کاری که در شیفت کاری صبح و عصر مشغول به کار هستند چه میزان فوق العاده تعلق می گیرد ؟

#24. درآمد حاصل از کدامیک از فعالیت‌های زیر از مالیات معاف نیست؟

#25. ساعت کار پرسنلی از ساعت16 تا 24 می باشد. این پرسنل …………….است؟

#26. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل کدام گزینه است؟

مشاهده نتیجه آزمون