ثبت

سلام

ممنونیم بابت شرکت شما در آزمون خودسنجی دانش حسابداری

سطح دانش شما خوب می باشد

به شما دوست عزیز پیشنهاد می کنیم جهت ارتقا سطح دانش حسابداری حتما در دوره کامل ما با عنوانن حسابداری حرفه ای شرکت کن!

اطلاعات کامل دوره

 

سلام

ممنونیم بابت شرکت شما در آزمون خودسنجی دانش حسابداری

سطح دانش شما خوب می باشد

به شما دوست عزیز پیشنهاد می کنیم جهت ارتقا سطح دانش حسابداری حتما در دوره کامل ما با عنوان حسابدارحرفه ای شرکت کن

اطلاعات بیشتر دوره

#1. حق بیمه سهم کارگر چند درصد است؟

#2. به ازای هر ………… افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، ……………………… از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود

#3. یک شرکت پخش مواد غذایی مقداری از محصولات شرکت را به صورت نسیه به فروش رساند.چه حسابی بدهکار می گردد؟

#4. در ماموریت هزینه رفت و برگشت با کیست؟

#5. کدامیک از موارد زیر در مورد اضافه کاری صحیح نیست؟

#6. کدامیک از هزینه های زیر جزو کسور حقوق و دستمزد حساب نمی شود؟

#7. ساعت کار پرسنلی از ساعت16 تا 24 می باشد. این پرسنل …………….است؟

#8. برای هر ساعت کار شب چند درصد فوق العاده شب کاری پرداخت می‌شود؟

#9. حق اولاد برای هر فرزند معادل چه مقداری می باشد ؟

#10. کدام معادله ، معادله اساسی حسابداری است ؟

#11. ساعات کار کارگران در هفته نباید از ……. تجاوز کند ؟

#12. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل کدام گزینه است؟

#13. موسسه ای 40000 ریال نقد 35000 ریال پیش دریافت درآمد 5000 ملزومات 100000 اثاثه و 4000 ریال دستمزد پرداختی دارد جمع دارایی موسسه عبارت است از:

#14. کدامیک از اقلام زیر دارایی به حساب نمی آید؟

#15. کارگران نوبت کاری که در شیفت کاری صبح و عصر مشغول به کار هستند چه میزان فوق العاده تعلق می گیرد ؟

#16. کدامیک از موارد ذیل در خصوص ماموریت صدق می‌کند؟

#17. کدام گزینه از انواع دارایی‌های جاری نمی‌باشد؟

#18. درآمد حاصل از کدامیک از فعالیت‌های زیر از مالیات معاف نیست؟

#19. مأخذ محاسبه مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود، عبارت است از:

#20. در صورتی که کارگری برای انجام امور مربوطه به شرکت از محل کار خود خارج شود نیاز به چه مجوزی دارد ؟

#21. درآمد حاصل از کدامیک از فعالیت‌های زیر از مالیات معاف نیست؟

#22. کدامیک از موارد زیر از مصادیق درآمد اتفاقی محسوب نمی‌گردد؟

#23. کدام گزینه معرف شخصیت حقیقی است؟

#24. کارگری در هفته گذشته با 44 ساعت کار عادی مبلغ 220000 ریال حقوق دریافت نموده است ,دستمزد یک ساعت این کارگر چند ریال است؟

#25. حساب هزینه معمولا مانده ....... دارند و افزایش حساب های مزبور در طرف ..... و کاهش آنها در طرف ...... ثبت می‌شود

#26. کدام رویداد ، رویداد مالی است ؟

ثبت