شماره حساب بانکی حسابدارشید

«شماره حساب»

۲۱۵۳۰۰۹۱۸۲۰۶

«شماره کارت»

۵۸۹۲-۱۰۱۰-۴۴۰۲-۹۲۱۹

«شماره شبا»

IR030150000000215300918206

«صاحب کارت :فرشته کیااحمدی »