شماره حساب بانکی حسابدارشید

«شماره حساب»

215300918206

«شماره کارت»

5892-1010-4402-9219

«شماره شبا»

IR030150000000215300918206

«صاحب کارت :فرشته کیااحمدی »