«شماره حساب»

215300918206

«شماره کارت»

5892-1014-1887-2574

«صاحب کارت :فرشته کیااحمدی »