بخشنامه ها

  • سازمان امور مالیاتی
  • موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
  • جامعه حسابداران رسمی
  • رای‌های دیوان عدالت اداری

حقوق – معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸حقوق-کسر هزینه های بیمه عمر و درمان از درآمد مشمول مالیاتحقوق- کسر هزینه های رفاهی از درآمد مشمول مالیاتحقوق – معافیت حق سنوات، مرخصی پرداخت شده و بیمه سهم کارفرماگزارش فصلی – ارائه تصویر معامله به مودیگزارش فصلی – نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های مالیاتیگزارش فصلی – آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ارزش افزوده – وحدت رویه در خصوص جرائمارزش افزوده – پذیرش اعتبار مودیان در صورت احراز معامله حتی اگر فروشنده گزارش فصلی ارائه نکرده باشدارزش افزوده – پذیرش اعتبار مودیان در صورت عدم ارسال اظهارنامه یا ثبت نام فروشندهارزش افزوده- پذیرش اعتبار مودیان در صورت احراز معامله حتی اگر فروشنده کد اقتصادی نداشته باشدارزش افزوده – پذیرش اعتبار در صورت نقص صورتحسابارزش افزوده – عدم شناسایی خریدار موجب اعمال جریمه بند ۲ و ۴ نمی شودارزش افزوده – معافیت بیمه درمان و بیمه تکمیلیارزش افزوده – شیوه استرداد مالیات صادرکنندگان سال ۱۳۹۷حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸اوراق خزانه اسلامی – هزینه تنزیل جزو هزینه قابل قبول مالیاتی استتقبل زیان انباشته توسط سهامداراندستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوکنامه آموزشی موضوع ماده ۹۷، برای اجرا در سال ۱۳۹۹الزام به تهیه صورتهای مالیمشاغل- بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ مشاغل-موضوع ماده ۱۰۰تسعیر ارز – معافیت درآمد حاصل از نگهداشت ارز حاصل از صادرات و غیر قابل قبول بودن هزینه آن
دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرسی دفاتر قانونی- بخشنانمه ۱۱/۳دستورالعمل اجرایی قوانین ومقررات بازرسی دفاتر قانونی- سال ۱۳۹۴بخشنامه-شماره-۱۱٫۰-دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونیبخشنامه-شماره-۱۱٫۱-اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونیبخشنامه شماره ۱۱٫۲ (تبصره دستور العمل بازرسی دفاتر قانونی )بخشنامه-شماره-۱۱٫۳-مورخ-۱۳۹۴٫۱۱٫۱۷- اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونیبخشنامه-شماره-۱۴٫۰-نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حسابدریبخشنامه-شماره-۱۴٫۱-مورخ-۱۳۸۱٫۷٫۱۵-ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاریبخشنامه-شماره-۱۴٫۲-اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاوربخشنامه-شماره-۱۴٫۳-دستور-العمل-شناسایی-قراردادهای-ارتباطات-و-محاسبه-حق-بیمه-بخشنامه-شماره-۱۴٫۴-مورخ-۱۳۸۳٫۸٫۵-نحوه-نگهداری-و-استفاده-از-فرم-مفاصا-حساب-بخشنامه-شماره-۱۴٫۵-نحوه-احتساب-حق-بیمه-قرارداد-های-غیر-عمرانی-و-جرائم-حق-بیمه-قرارداد-های-پیمانکاری-بخشنامه-شماره-۱۴٫۶-مورخ-۱۳۸۷٫۳٫۴-ماخذ-احتساب-حق-بیمه-قرارداد-های-مکانیزه-غیر-عمرانی-در-معادن-بخشنامه-شماره-۱۴٫۷-مورخ-۱۳۹۱٫۳٫۱-اصلاح مبنای-محاسبه-حق-بیمه-پیمانکاران-کارهای-تولیدی،صنعتی-،دائمیبخشنامه-شماره-۱۴٫۸-مورخ-۱۳۹۱٫۱۰٫۱۶-محاسبه-حق-بیمه-قراردادهای-تحقیقاتی-و-پژوهشی-بخشنامه-شماره-۱۴٫۹-مورخ-۱۳۹۴٫۱۰٫۲۸-اجرای-ماده-۴۰-قانون-رفع-موانع-تولید-ارتقا-نظام-مالی-کشور
نحوه ثبت اوراق خزانه اسلامی در دفاترنخر ارز قابل دسترسی
علی الحساب بودن پرداخت سنوات های سالیانهمبنای محاسبه سنوات بر اساس جمع حقوق و مزایا