انواع مشمول و غیر مشمول مالیات

مشمول و غیر مشمول مالیات

مشمولان مالیات: اشخاصی هستند که مطابق ماده 1 ق.م.م باید مالیات مستقیم پرداخت نمایند و تکالیف مالیاتی خود را طبق قانون ق.م.م به انجام رسانند. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند کلیة‌مالکین اعم‌از‌اشخاص‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌نسبت‌به‌اموال‌یا‌املاک‌خود‌واقع‌در‌ایران هر‌شخص‌حقیقی‌ایرانی‌مقیم‌ایران‌نسبت‌به‌کلیة‌درآمدهایی‌که‌در‌ایران‌یا‌خارج‌از‌ایران تحصیل‌می‌نماید. هر‌شخص‌حقیقی‌ایرانی‌مقیم‌خارج‌از‌ایران‌نسبت‌به‌کلیة‌درآمدهایی‌که‌در‌ایران‌تحصیل‌می‌ کند. هر‌شخص‌حقوقی‌ایرانی‌نسبت‌به‌کلیة‌درآمدهایی‌که‌در‌ایران‌یا‌خارج‌از‌ایران‌تحصیل می‌ نماید. هر‌شخص‌غیر‌ایرانی‌(اعم‌از‌حقیقی‌یا‌حقوقی‌)نسبت‌به‌درآمدهایی‌که‌در ایران تحصیل می‌نماید‌و‌همچنین‌نسبت‌به‌درآمدهایی‌که‌بابت‌واگذاری‌امتیازات‌یا‌سایر‌حقوق‌خود‌و‌یا‌دادن‌ تعلیمات‌و‌کمک‌های‌فنی‌و‌یا‌واگذاری‌فیلم‌های‌سینمایی(که‌به‌عنوان‌بها‌یا‌حق‌نمایش یا‌هر‌ عنوان‌دیگر‌عاید‌آنها‌می‌گردد‌)از‌ایران‌تحصیل‌می‌کند.   غیر مشمولان مالیات: اشخاصی هستند که…

14 موردی که دفاتر قانونی را رد می کند؟

14 موردی که باعث رد دقاتر قانونی می شود

عدم رعایت قوانینی و مقرارت مربوط به تحریر و نگهداری دفاتر قانونی غیر قابل قبول بودن و عدم پذیرش دفاتر می گردد موارد زیر از عوامل صد درصدی در مردود شدن دفاتر قانونی می باشند .  اگر اشخاص مشمول به نگهداری و تحریر دفاتر قانونی دفاتر را نزد اداره ثبت شرکت ها یا مرجع ذی…

مهلت ارسال لیست معاملات فصلی چقدر است؟

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی

فهرست معاملات حداکثر در مقاطع 3ماهه تهیه و تا یک ماه ونیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات در خواستی سازمان به اداره مالیاتی ارائه شود نکته:چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی…

استفاده كنندگان اطلاعات و گزارشات مالي چه کسانی هستند؟

گزارشات حسابداری

استفاده كنندگان داخلي يا درون سازماني ( عمدتاً مديران اجرايي مي باشند. ) استفاده كنندگان خارجي يا برون سازماني ( صاحبان سرمايه ، دولتها ، بستانكاران ، بانكها ، ، سرمايه گذاران بالقوه و …. استفاده مديران مؤسسات از صورتها و گزارشات مالي مديران مؤسسات با مطالعه و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به نقايص…

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مدارک پرونده مالیاتی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی  فرم اطلاعات هویتی تصویر شناسنامه (اصل و تصویر)فیش بانکی عوارض  ارائه سند در خصوص مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت سه قطعه عکس پیش ثبت نام کد اقتصادی نکته :در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت…

انواع دفاتر حسابداری

انواع دفاتر حسابداری

دفاتر حسابداری کلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل : دفتر روزنامه عمومی دفتر دارایی دفتر کل دفتر کپیه گروه دوم:دفاتر غیر رسمی یا کمکی شامل: دفاتر معین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران خوب برای هر…